يا عباس بن علي بن ابي طالب
اينجا شلمچه است به گوشم

اينجا شلمچه است به گوشم

اينجا شلمچه است به گوشم

اينجا شلمچه است به گوشم

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

السلام عليك يا امام كاظم ع

بسم الله الر حمن الر حيم

السلام عليك يا امام كاظم ع

عرض تسليت روز شهادت حضرت امام كاظم ع امام هفتم بر تمام مسلمانان

اينجا شلمچه است به گوشم تقديم مي دارد

خداوندا عصر روز شهادت امام هفتم دوباره كاسه گدايم دستانم بسويت بلند والتماس بهر بندگانهايت خداوندا قسمت مي دهم به حرمت امام هفتم كه از كودكي تا اخرين نفس ترا شناخته بود و با تو سخن مي فرمود حتي يك ثانيه ترا فراموش ننمود به نمازش به دعايش به سجئش به ركوعش به راز ونيتازهاي دعاهايش ونماز و روزه وتلاوت قرانش در زندان به به ان لحظه اي كه در غل و زنجير بود مي فرمود خدا مهم ان است ترا دارم ياد تو ارامش دلهايم افسوس كه اماما ن عزي هر كدام ماموريتهايشان ناقص ورفتند بسوي خدا خدا التماست مي نمايم به ان لحظه هاي خلوت جستن امام كاظم ان شهيد در راهت به اشكهايش به دلتنگيهايش چه سخت است دل بگيرد و چاره نباشد مزن زندانبانا ن كه من خدا دارم بتاب خورشيد كه من خورشيد پنهان دارم بببار باران اما بارانت كمتر اشك من نيست بتاب مهتاب كه دلم در اسمان است نگاه در پنجره بر ستگار گان است مولا حسينم كجاي كه يا جدا اقا رسول الله كجايي كه موسايت را در زندان در غل و زنجير ببيني با دسته بسته نماز مي خوانم دلم تنگ عزيزانم خدا كه ناظر و شاهد سخنانش در ان هنگامها بودي التماست امروز مي نمايم تمام بيماران را شفا لطف فرما حاجات خير بند گانهايت كه ترا مي پرستند و دوستت دارند حاجت روا گردان خداوندا اين روزها شنيده وديده مي شود هزاران هزاران گناهان پنهان واشكار تو داني فريادرس بند گانهايت خدوندا در پيچ و خم زندگي رهاي نما بند گانهايت را كه جز دعا والتماست و توكل واميد بر تو نجات بده هر كه در بند وگرفتار هر كه هر كجاست اي خداي كه دانا و هوشياري از تمام كارهاي بند گانهايت مي شنوي صدايم را دلم داغدار شهيدانوهشت هزار شهيد و شهادت امام كاظم است و عزيزان ديگر بيا مولا تا دورت بگردم كه شايد با دعاي همديگر شئيم مرحمد درد ها مولا جانم بيا تا با طي العرض  رويم با هم هر كجا كه تو امر بفرماي جان مولا دلها غمين است ز داغ عزيزان حضرت امير المومنين است بوسه باران نمايم تربتهاي شهيدان جان مولا رهسپارم تا بياي دل تنگ امدنت هستم جان مولا بر گو بدانم هم اكنون كجاي نمي شنوم صدايت لاقل ديدار جمالت را كه اشكارا در بيداري ندارم لاقل مانند قبل بيا تا بشنوم صدايت وقتي مي اي بخوابم جان و روحيه ديگر مي گيرم گويا تازه از مادر تولد شده ام جان ارباب بيا در دوراني كه مايم بيا به به اسمان خورشيد تابان روز شهادت امام هفتم راز نيار وارتباط با خداي مهربان به به جانم فدايت شلمچه مگر من بميرم روي زيادم اماده باشيد عزيزانم افتاب ومهتاب بوي خوش مولا به زودي انشا الله كمك وياري ديگر عزيزان باشيد دلگرم دلم با سر بند هاي يا زهرا با دل مولا گره مي زنم با گلبرگهاي نخلستان شلمچه فداي شهيدانت شوم من از شلمچه تا علي بن مهزيارت گلكاري شود درختكاري انشا الله تا مهدي كه ايد بگويد به به عزيزان شلمچه نشينانم فداي جدتان بشم من اي سيد عباس و سيد ياسين و سيد محد ووغيره فداي تو اما علي بن مهزيار عزيزم پرچم سه رنگ ايران بر شاخسار نخلستانت دورت بگرم اي يار امام زمان عزيزم فداي تك تك شماها هوشياتران دلاور فداي ان رزمهاي هشت سال دفاع مقدس فداي تمام خفته گانهاي شهيدان وامواتهاي همه و من حقير سلام اي صد سلام اي علي بن مهزيار سلام من و تمام چشم انتظاران مهدي خدمت تو تمام شهيدان و تمام عزيزان وزندگانهاي دلاور بسازيم از نو تمام گلگون چه هاي محل عبورت را يا مهدي جانم قدم زنان بوسه باران جاي تو جايمولا علي ع و ديگر شهيدان دلاور اما يا مهدي جانم كاشكي زودتر بياي نماز عشق را خواند با اقامهتكبير تو گفتن

خوشا دلي كه مهر مولا علي تو دلش جانم فداي تو مولا علي جانم فداي تو اقا جانم يا رسول الله به به نزديك شدن به دلشادي نمود براي تو مولا جانم سرورم اقايم باباي خوبم يا محمد يا رسول الله فداي اخلاق نيكوي تو خاندان پاكت فداي دخت بزرگوارت و ان گذشت واخلاق نيكويش فداي رفتار خوبت فداي تمام كارهاي خدا پسندانه ات فداي تمام خداشناسيهايت وخدمتهايت به بند گانهاي خدا جانم عزيزم باباي مهربانم يا رسول الله مددي اقا جانم رفع مشكلاتها نما زودتر درد دلها را بيشتر درك مي نماي و مي داني به حرمت تمام انبيا اي گل سر سبد انبيا اي پيامبري كه خدا ترا انتخاب بهر نزول قران نمود جانم فدايت مددي مددي جهان در النتار مهدي است التماس دعا بيماران زياد و درد دلهاي مردمان بسيار التماس دعا جوانان نو جوانان و غير جوانان را درياب از هر نظر رزق وروزي وطلب ان از خدا بهرشان و سلامتي و دوري از تمام گناهان برايشان يا رسول اله واسطه دعايم جان بابا التماس دعا تمام پدراني ومادراني وعزيزاني كه دستشان از دنيا كوتاست امروز بر سر سفراهات مهمانشان نما جانم فداي تو خاندان پاكت ايس تربيت كننده خوب اي پيامبري كه حامي زنان بودي و ارزش زن را به زن بر گرداندي خواهش دارم تمام زنان را دعا نما هر كه در هر كجا هم دختران گل هم زنان گل كه صفات اخلاقيشان شود مانند دختر عزيزتو خاندان پاكت هر چند همه خوبند اما دعايشان نما طلب ارامش طلب دعا التماست مي نمايم شر شيطان رانده شده را از سر دل تمام بند گانهاي خدا از خدا بخواهد كوتاه گرداند دلها باهم مهربانتر باشد جهان اسلام در امش باشد دگر هيچ نا ارامي جنگي در دنيا نباشد يا رسول الله خدا خيلي دوست دارد التماست مي نمايم به حرمت وعزيزي خاندان پاكت وتمام دوستدارانت التماست مي نمايم اين داعا باشد يوم الدعايم بهر بند گانهاي خدا يا رسول الله خيلي سختيها رنجها بردي در راه اسلام جانم فدايت اي پايه گذار دين مبين اسلام اي پيامبر صبور رنجيده چه ستمها بر امد تا كنون خاندانت و دوستدارانت در سختيها و رنجهايند اما بپاي يك ثانيه رنج تو نخواهد شد اي پيامبر اي اخرين پيامبر كه از گل نازكتر به همسرت نفرمودي جانم فداي تو كه با وجود انكه در فقر وفقيري بودي امابا دل مهربان ارزوهاي بلند توكل به خدا دلگرم بودي جانم فداي ان لحظه اي كه نگاه بر حليمه نمودي حليمه جانم نمي دانم امروز در چه حالم مي روم صحرا جان من بياور ني ام را چرا كه دلم گرفته بايد بخوانم و زنم ني تا با اهنگ غمناك ني ام در ان بگويم شكر خدايم كاشكي مي دانستم ان روز چه غمي در دلت بود منم امروز غم تو يا رسول الله وغم حضرت موسي كاظم و غم باباي مادر مهربانم و دگر عزيزان و جمله شهيدان والا مقامم بر دلم سنگيني مي نمايد اين غم اما وقتي بياد شماها دگرمي رود فكر خودم از خيالم اقا جانم خيلي دلم مي خواهد روضه امروز را تو بخواني بياد ان روزبچگي ات كه فرمودي حليمه جانم دلم امكروز خيلي گرفته بده بياور ني ام را

چشم عزيزم دلم را كندي از زمين مكه شدم روانه دلهاي دوستدارانم باشد مي خوانم اما هر كه چشمانش باراني شد بياد شهدا وخاندانم و فرج مهدي دعا نمايد بهر مريضان عزيزانم

السلام عليك يا خداي مهربان هزاران شكر و سپاست منم ان اخرين پيامبري كه تو مرا لايق نزول قران انتخاب نمودي اي خداي مهربان من امروز را گرامي مي دارم صلوات مخصوصم و سلامم و ختم قرانم نثار اول خاندانم و سپس شهيدان عاشق راهمو امواتهاي همه دوستدارانم يارب عصر روز شهادت عزيزم ان امامي كه بي گناه در غل و زنجير وزندان اما تا اخرين نفس ترا از ياد نبرد رووضه اصلي من ياد تو شكر وتوبه تو هر كه مرا وخاندان پاكم و ترا دوست دارد دوري نمايد از تمام گناهان دختران گل وزنان گل گرامي رعايت حفظ حجاب رعايت دستورات خداي مهربان رعايت محرم ونا محرمي ندادن دست به نامحرمان خلوت ننمودن با نا محرمان رعايت اخلاق اسلامي رعايت دستورات خدا وقران جانم قران عزيزم قران نماز را حرمت گذارند همسرانشان را دوست بدارند بدون اجازه همسرانشان جاي نرود حرمت همسرشان حرمت به من است دختران گل هم احترام والدين نمايند عفت و پاكدامني حرمت به من است امر به معروف ونهي از منكر حرمت من وخاندان من است دوستداران من در ارامش كامل دوري از تمام گناهانند دوستداران خداي مهربان دوري از تمام ستيز گريه اونا اراميها و جنگهايند دوري از ننمودن جنگها دوستداران من بختهاي همديگر را نمي برند دوستداران واقعي من گناه و ثواب را مي دانند درس اخلاق را از دختر من و نوه من مي گيرند انقدر ومن و خاندانم رنجها برديم تاملها وصبر و همچنين سفرشم بر دختران وزنان ان است ارزش خود را بدانيد در دامن زن مرد به معراج مي رسد زن سازنده اخلاق مردان است زن با نگاهش رفتارش دور مي نمايد گناه را زن بايد چنان جدي ومهربان باشد گويا نوه ودختر من حضور دارد زنان دلاور حاميان مردان كه در عمل ثابت نمودند از انها همت تلاش و پشتكار واخلاق بيشتر مي خواهم قهر و كينه دور باشد از دوستداران من نشانه زن خوب ودختر خوب حفظ حجاب واخلاق نيكوي ان است سفارشم بر انها كه مردان دلاور در دلشان و شكمشان رشد نه ماها مي خواهم صبور وعاقلتر دانا تر هوشيار تر باشند اگر سالها گرسنگي باشند رنجهاي دنيا اما شيطان فريبشان ندهد زنان هوشيار هرگز نه گول مي خورند نه گول مي زنند راستگيودرستكاراند عزيزان گلم خدا ترسي خدا شناسي سياست خدا مهر ترس خدا در دلتان زن مي تواند حتي مرد نا ساز گار و اخلاق تند و را با نرمش ومهرباني و خداشناسي بسازد دختران گلم زنان گلم عزيزانم در ايران وجهان اسلام دوري نمايد از گناهان انشا الله و همچنين همين حرفها هم براي پسران گلم و مردان عزيز و گلم دوستتان دارم بسيار تشكرات فراوان كه ادامه دهنده راه من وخاندان پاكم هستيد اما اگر واقعا خدا ومن وخاندانم و شهيدان دلاوران عزيزم را دوست داريد دوري از تمام گناهان فكر خدا انشا الله با خواندن اين حرفهايم گوش در عمل دهيد دعايخيرم بدرقه راهتان باد سلام گرمم خدمت نايب بزرگوار مهدي عج و ريس جمهور كشور مهدي وخدمت تك تك دوستداران خدا ومن باشد التماس دعا التماس دعا السلام عليكم يا مولا علي جانم اي داماد وفرزند دلبندم سلام عليكم اي عزيز دلم سلام من خدمت تو تمام شهيدان دلاور و شهيدان اهل قلم و تمام شهيدان وهشت هزار شهيدان و شهيدان شلمچه و خدمتگذاران همگش شلمچه ودوستداران شلمچه سلامم خدمت از عزيزان شلمچه تا عزيزان وعلي بن مهزيار و جا جاهاي ايران وجهان اسلام سلامم خدمت سيد نصر الله ان ادامه دهند راه من سلامم خدمت روح الله ان مرد خدا پايه گذار وبنيانگذار جمهوري اسلامي سلامم خدمت همسر ودو فرزندش سلامم خدمت جانبازان دلاور شهيدان زنده سلامم خدمت هر كه خدا را مد نظرش باشد مظلومم حسين عطشان شهيد بي غسل كفنم حسين خداوندا به حضرت امام كاظم نجات بده زندانيان ودوري نما از گناهانانها را ازادي انهاي كه خدا ومن وخاندانم را دوست دارند انهاي كه اهميت به خدا وتوبه مي دهد ازاد شودند تمام سفرشاتم ثواب خدا ترسي خدا شناسي خدمت رساني خدمت نمودند به بند گانهاي خدا پيشگيري خبر رساني به موقع همياري ياري رساندن به همديگر كمك و كمك رساني به همديگر دوستتان دارمدوري نمايد از گناهان هر كه خودش بايد باني كار خودش در ترك گناه ودوري از منفي ها شود هر كه عقل درست دارد هوشياراست و گناه نمي كند گناه عاقبت خوبي ندارد خداوندا تمام بند گانهايت را راهنما و هر كه هم هدايت لازم دارد هدايت جانم فداي خداي مهربان كه فداي خدا هم شد جانم  عزيزم خدا سلام اي امام كاظم سلام بر تو تمام خاندانم اما وقتي ياد مي افتند به صداي حسينم بر گوشم در قبر مي رسيد صدايش جوانان بني هاشم بيايد علي بر در خانه رسانيد وقتي صداي امام هفتم بر گوشم مي رسيد كه با اشك مي فرمود اي زندان گمان نمي نمايم تو زنداني گمانم زمين خداست ومن توفيق بيشتر به عبادت تو راز ونيازت مظلومم موسي عزيزم ان حضرت نور چشمانم خاندانم و تمام عاشقان ودوستدارانم كه دستشان از دنيا كوتاست

اما دلم بهر بهر دخت دل دلغمين است دلم بهرش غمناك وگريان است ياد مي ايدوقتي عمويش حمزه به شهادت رسيده بود فرمود بابا جانم كاشكي مي مردم داغ عمويم نمي ديدم دلم بهرش دل غمين است چرا كه دلخوشي در دنيا نديد ودر جوانيبرفت قسم مي دهم دوستداران دخترم حضرت فاطمه الزهرا س كوثرم عزيز دلمراعيت حفظ حجاب نمايد دوستداران گلش فداي اخلاق تربيت خوب دخترم هزاران احسنت بر همسر داريش بر اخلاق نيكويش سلامم خدمت ان و همسرش مولا علي عزيزم كه در مردانگي تك در تقوي تك در اخلاق تك در كمك تك در ادب تك در همسر داري وتربيت خوب فرزندان تك چنان هوش وحواسش بر فرزندان وتربيت انان بود كه فرزنداني همانند حسنم وحسينم زينبينم فداي تربيت خوب انان وتمام پدران وترمادران تربيت كنند گان خوب كه هوش وحواسشان به تربيت واخلاق فرزندانشان است و جيب انان كه فريب ونخورندوفريب ندهند و شيطان وسوسشان ننمايد هزاران احسنت بر انان كهتربيت خوب مي نمايند درودشان باد اما دلم غمناك تر مي شود ان لحظه كه صدا زد علي را كجا مي بريد فداي دخترم كه حامي امامت ولايت بود بر هر كه حامي امامت ولايت است درود باد دسلام عليكم ورحمته الله وبر كاه

اي پيامبر مهربان درودت باد جانم فدايت هزاران احسنت وبسيار ممنونم فداي تو تمام خاندان ودوستدارانت من جاي همه بند گانهاي خدا مي گويم چشم مطمعا باش همه مي گويند چشم التماس دعا

عزيزان خواننده اين وبلاگ به زبان اخرين پيامبر نوشته شد كه حتما تمام اين حرفها و هزاران جملات بيشتر فكر حرف ان حضرت وسفارش ان حضرت است انشا الله

نذر فرج گل نرجس و سلامتي ان حضرت و نايب بزرگوارش وتمام خدمتگذاران به كشورش ودوستدارانش وسلامتي همه انها و شادي روح خاتم انبيا و خاندان پاكش و پيامبران ديگر و شهيدان  و حضرت امام وهمسره ودو فرزندش و شهيد مطهر وامواتهاي همه ومن حقير دويست ميليون ختم  قران  و سيصد مليون ختم صلوات و چهار ده هزار ميليون خواندن سوره حمد زيارتهاي

 

تا سلامي ديگر همه شماها عزيزان را به خدا مي سپارم خدا يارتان باد در همه جا مواظب همديگر باشيد و پليس خودتان باشيد

سلامت باشيد عزيزان دوستداران خداي مهربان

اللهم صل علي محمد وال محمد

اللهم كل فر جهم


موضوعات مرتبط: زندگينامه 14 معصوم

برچسب‌ها: السلام عليك يا امام كاظم ع،


ادامه مطلب
تاريخ : ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ | ۰۹:۴۴:۳۷ | نویسنده : شقايق شلمچه | نظرات (0)

السلام عليك يا فاطمه الزهرا س السلام عليك يا ام البنين ع

بسم الله الر حمن الر حيم

بنام خداوند بخشنده مهربان

السلام عليك يا فاطمه الزهرا س السلام عليك يا ام البنين ع

اينجا شلمچه است به گوشم

با سلام وهزاران شكر و سپاس اي خداي مهربان ترا در  سال نو سال نود و پنج مي خوانمت قسمت مي دهم به حرمت تمام حرمتداران درگاهت فرج مولايمان را رسان تمام بيماران را شفا لطف فرما حاجات خوب قلبي همه انهايي كه تنها اميدشان خداست بر اورده به خير بگردان

ايام عيد صميمانه ترين تبريك را از صميم قلب  به پيشگاه اقا امام زمان عج و نايب بزرگوارش و خدمت ريس جمهور محترم تمام چشم انتظاران مهدي عج عرض ادب وتبريك مي گويم و از خداي بزرگ سلامتي و سالي خوب پر خير بركت ورزق روزي حلال درزندگي همه وهمراه با امدن مهدي عج خواهانم و شفاي تمام بيماران

سلام مهدي جانم فدايت بر گو بدانم هم اكنون كجايي اي گل گلها بر غنچه نشسته كي مي اي بهار همره باران برف اي برف جانا كي مي ايي ابرها كي كنار روند روي زيباي تو نمايان گردد خوشا روزي كه تو ايي اما اي كاش در دوراني كه ماهايم بياي نمي دانم كجايي در شلمچه يا جمكران يا كربلايي يا همراه راهيان نوري جان مولا فقط يك اشاره بفرما كجايهر كجاي التماس دعا امروز كه ئفات مادر شهيد علقمه است عرض ادب وفات ان بزرگوار خدمتت وخدمت دوستدران ان حضرت اي گل امروز روز حرمت مادر شهيدان سلام وعرض ادب وتبريك خدمت تمام انها وتمام چشم انتظاران مهدي عيدتان مبارك باشد سال خوبي داشته باشيد  اما سلام گرممان خدمت شما يا فاطمه الزهراس يا ام البنين مادر شهيد علقمه مادر جان عزيزانتان التماس دعا التماس دعا جهان محتاج دعاهاي من و شماهايند التماس دعا

سلام شلمچه جانم به گوشمي اي هوشيار دانا سلام عليكم دستتان درد نكند اي مهمان نوازان خون گرم التماس دعا اتماس دعا به به چه سال خوبي چه سال نام گذاري نيكويي سالي كه نام گذاري شده نام مبارك حضرت فاطمه الزهرا س و با شعار اقتصاد و مقاومتي و اقدام وعمل به به جانم فداي مادر شهدا مادر حسنين و زينبين مادري كه هم خود شهيده هم همسرش شهيد هم فرزندان نوه گان عزيزش شهيد به به چه سال خوبي الگوگيري بيشتر از مادر شهدا جانم فداي شما يا فاطمه الزهرا س فداي صبرت فداي حرمت گذاريت به قران عزيز فداي نماز همراه با عملت فداي تقوي ات فداي تربيت نمودن فرزندان خوبت با وجود انكه سن و سال كم داشتي عمر كوتاهت اما به به چه تربيت خوبي نمودي جانم فداي همسر داريت كه صداي ترا هيچ فردي نشنيد هرگز نه خودت نه مولا حضرت علي ع دعوا با همديگر نمي نموديد به به چه همسران خوبي خداترس خدا دوست خداشناس مي دانستند اگر سر و صدا نمايند و دعوا با همديگر و نا سازگاري ياد مي گيرند فرزندانشان و روحيه انها خراب مي شود جانم فداي سياست مولا حضرت علي ع كه هم كار بيرون هم كمك و همياري در خانه فداي دو همسر مهربان گردم چنان زندگيشان را تنظيم نموده بودند كه وقت عباذت راز ونياز با خدا وكمك به محرمان و يتيمان فداي بانوي شوم كه نامش حضرت خديجه بود حضرت زهرا س در دامن حضرت خديجه پرورش يافت وتربيت شد جانم فداي بانوي دوعالم حضرت فاطمه س در علم در ادب در خطبه در خدا شناسي در تربيت در سياست بالا در راز داري در خبر رساني در عقيدتي در قراني در فرهنگي در تمام كار هاي خدا پسندانه تك چنان حرمت به پدرش حضرت محمد مي گذاشت كه حضرت محمد به ان مي فرمود فاطمه جانم اي پاره تنم وفرموده هركه مرا دوست دارد ان عزيزم فاطمه را دوست داشته باشد به به چه سالي نام مبارك حضرت فاطمه فداي حجاب قشنگش كه در تمام دوراني كه زنده بود كاملا رعايت حفظ حجاب نمود به به فداي تو شوم شلمچه عزيزم و فداي تمام عزيزانت و شهر و استان روستاهاي همجوارت فداي علي بن مهزيار ان يار اقا امام زمان عج ويار حضرت امام جواد فداي ان وتمام عزيزان هوشياران دلاور

هستم فداي راهي تو وعزيزانت ومهديت يا فاطمه الزهراس گم گشته كوي شماهايم سر گشته مهدي توام يا زهرا س مددي مددي فداي سربازان پهلوانان دلاورت فداي پليسان دلاورت در زمانت يازهرا اما امروز مادر پهلوان علقمه هست وسالروز وفاتش نمي شناسم خود را سراپا دلنگرانم از خدا مي خواهم كاشكي شوم پروانه گرد تربتش بگردم در انجا نمايم دعا بهر دوستدارنش

سر بند يا فاطمه الزهراس را ببندم بر شاخسار نخلستانهايت اي شلمچه جانم دلم را گلبند گلهايت شلمچه عزيزم نماز عشق را همره جانا قامت ببنديم از انجا بر مولا حسين سلام قامت ببنديم مولا را دعا نمايم اذان عشق به اميد خدا همره مولا ببنديم با نيت خير ودعاي داوم از خدا بخواهيم كه هر چه زودتر مولا بيايد نماز عشق بان بخوانيم

شلمچه فداي نام زيبايت و شهيدان گم نامت فداي خدمت گذاران زهرانت زائران فداي كربلا و جمله عزيزان فداي جا يجاهاي ايران و فداي ان رانند گانهاي بگردم كه چه زيبا وهوشيارانند خدا را دوست دارند بر همديگر سبقت نمي نمايند مي دانند كه جان انسانها اول دست خداست و سپس دست انها وامنتداران خدايند به به چه زيباست سفريكه باشد ذل ارام اهسته خود پليس خود باشند كمر بند ها بسته اماده باش همديگرند فداي باسياستها بگردم فداي انهاي كه هرگز تند نمي روند مي دانندكه تند رفتن هنر نيست فداي انهاي كه ترس خدا و رحم خدا در دل دارند مي دانند خدا شنوا دانا بينا وتوانا است پس سفر خوبي همراه خير مقدم و سلامتي وخير خدا دوستي براي همگان مي خواهم سال نود پنج را برايشان سال خير بركت و دلگرمي همراه با ترس و رحم خدا و طول عمر مي خواهم ورزق وروزيهاي فراوان انشا الله انشا الله خانه تكاني دلها هم شده باشد دوري از تمام گناهان و كينه ها هر كه هر كجا گناهاني نموده و اشكالي داشته و هر چه زودتر توبه ومعذرت خواهي بر همديگر همديگر را ببخشيد هيگاه براي كاغذي  كه نامش پل بي ارزش است هرگز گناه ننمايد وهمديگر را ناراحت ننمايد مواظب هعمديگر در همه جاها باشيد و پليس خودتان باشيد انشا الله

تا سلامي و كلامي ديگر خدا يارتان باشد التماس دعا

براي نذر گل نرجس و فرجش وسلامتي ان حضرت ونايب بزرگوارش و ريس جمهور كشورش و تمام دوستداران خداي مهربان و چشم انتظاران مهدي هزاران صلوات

نثار روح بلند خاتم انبيا وتمام پيامبران و امامان ع ئ حضرت ام البنين ع و شهيدان حضرت امام خميني همسر و همسر ودو فرزند و دو فرزندش و مادر زن ريس جمهور محترم اقاي روحاني و امواتهاي همه و من حقير دويست ميليون ختم قران و سيصد ميليون ختم صلوات

التماس دعا

هر چند عيد وايام دلشادي است اما وفات ام البنين است و بعضي جاها دلها داغ دارند

السلام عليك يا حضرت فاطمه الزهرا س

خوش امديد عزيزان من در اين وبلاگ در عزاي ام البنين نهيد مرحم اشكي بر عزيزان ام البنين هزاران يتيم شكسته دل ديدم اما نبوده يتيماني چو يتيمان حسين مادر مادر يا فاطمه الزهرا س نمي دانم بر مظلوميت تو سرور تمام زنان عالم بنالم يا از داغ ام البنين يا مادران دگر نمي دانم از داغ كدامين گلهاي امامت ولايت وكشور بنالم نمي دانم از داغ كدامين گلها بنالم يا حسين اما داغ تو ارباب داغ تو ارباب ابالفضل بزرگترين داغهاست مظلومم حسين شهيدم حسين تمام انهاي كه رفتند فداي مولا و فداي عزيزانت يا فاطمه الزهرا س التماس دعابراي بازماند گانهاي انها مادران گل گلهاي سر سبد گلها چراغ خانه خانه اي مادر ندارد خاموش است اما بنازم بر فرزندان روشنگران خانه ها هم بياد ام البنين هم بياد مادران گرامي وپدران بزرگئاران هم بياد مادر زن محترم رويس جمهور كشورمان بياد تمام شهيدان كه يكي از يكي بهترند و گلترند جانم فداي مادران شهداو مادرحسنين وزينبين و سقاي كربلا   مظلومم حسين عزيزم حسين و علمدار حسين نگهدارتان باشد خدا ودعاي حسنين اهسته تر برانيد عزيزان محترم در همه جاها  هر كه دوستشان دارد دوري مي نمايد از تمام گناهان تند رفتن ماشينها هم گناه است جان ارباب حسين رانند گان گرامي ارامتر ارامتر چشم براه در 0خانه داريد دارند ارامتر مواظبتر حتي خوردن نوشابه ها هم در هنگام سفر خوب نيست هم قند دارد هم ادرار اور هم نا سازگذار مجازها و دلهايتان فكر سلامتيتان باشيد از خورديهاي خيلي چيزها پرهيز نمايد دوري از دود هاهم نمايد ضرر براي بدن دارد

تا سلامي و كلامي ديگر  خدا يارتان باشد

اللهم صل علي محمد و ال محمد

اللهم كل فر جهم


موضوعات مرتبط: زندگينامه 14 معصوم

برچسب‌ها: السلام عليك يا فاطمه الزهرا س السلام عليك يا ام البنين ع،


ادامه مطلب
تاريخ : ۵ فروردين ۱۳۹۵ | ۰۶:۲۹:۳۳ | نویسنده : شقايق شلمچه | نظرات (0)

السلام عليك يا فاطمه الزهراس

بسم الله الر حمن الر حيم

بنام خداوند بخشنده مهربان

 السلام عليك يا فاطمه الزهراس

 اينجا شلمچه است به گوشم

 با سلام وهزاران شكر و سپاس به درگاهت اي خداي مهربان خداوندا ترا در روز پنجشنبه مي خوانمت روز ثواب روز خيرات روز صدقه روز ايثار روز گذشت روز وفا روز به تو نزديكتر بودن روز ياد شاد از صدر اسلام تا كنون روز ياد شهدا و ياد گذشته گانها روز راز ونياز ونماز و دعا خداوندا ترا به غريبي شلمچه و ان روزهاي كه سنگر نشينان به توكل و اميد تو بر سنگرها نشسته بودند مي رزميدند مي دويدند و راز ونياز ودعا ونماز ومداحي ها يارب قسمت به سنگر سازان بي سنگرقسمت مي دهم به حرمت اخرين پيامبر كه تو بهر نزول قران انتخابش نمودي قسمت به ايثارهايش به قلب مهربانش به ارزش گذاشتن به نمازش به حرمت تك تك ايه هاي قران عزيز به حرمت شهيدان گلگون كفن به حرمت مداحاني كه تا اخرين نفس نام تو اهلبيت بر زبان داشتند به حرمت ابروي تمام پيامبران وامامان( ع )كه هر كدام ماموريتهاي خود را به نحو احسنت برايت انجام دادند به حرمت مولا اقا سرورحضرت علي ع كه شبها عبادت وروزها كار و تلاش به حرمت تك تك فرزندانش و همسر گرامي اش به حرمت سالار شهيدانش به حرمت شهيد دشت كربلايش به حرمت تمام شهيدان وانهاي كه تا اخرين لحظه عمرشان اميدشان تو بودي به حرمت مولايمان اقايمان سرورمان كه در غيبت طولاني به سر مي برد فرجش را اسان گردان بيايد در دورني كه ماهايم تمام بيماران را شفا لطف فرما حاجات قلبي خوب تمام انهاي كه تنها اميدشان تو اي بر اورده بگردان چنان كن سر انجام كار تو خشنود باشي ماها بند گانهايت رستگار امين

سلام سرورم مولايم خدا نكند يادم رود قلم زدن بهر خدا وخشنودي خدا ونكند  دل تو سرورم

 كجايي سلام عليكم جانم نفسم اميدم تو اي بياي در ركابت خدمت نمودن چه زيباست مولاجانم بيا تا روز پنجشنبه مجلسي از نو بگيريم محفلي گيريم جان مولا هر كجاي هر كجا مشرف شدي التماس دعا التماس دعا برايت خبر هاي زيبا تلخ و شيرين دارم هر چند تو از تمام خبر ها با خبري گل نازنيم مولاي عزيزم

دوباره روز وصل روز پنجشنبه دوباره ياد تمام عزيزان اما دعا بهر تو چشم انتظارانت چه زيباست خبر دارم برايت هر چند با خبري عزيز گل مرد اهل قران مسجد نماز ومحراب رفت هنرمند قراني دلاور رفت از دستمان بيا تا روز پنجشنبه به گرد تربتش محفلي از نو بگيريم ياد ان روزهاي دلگرميهايش ياد ان روزهاي كه كنار چشم انتظارانت در جلسات قران نايب شركت مي نمودند ياد ان بزرگوار وتمام بزرگواران به خير ياد ان مرد خدا كه در پرونده خود دها هنر ارزشمند ونويسنگي و كار گرداني وبازي داردياد ان روزهاي كه كنار بر بچه هاي گرامي در ان لحظه هاي كه مي نوشت و مي ساخت حضرت يوسف را مرد انجلاني  بازي در توبه و ساخت ان اه بميرم پروژه ناتمام ان پروژه قراني اش را در اسمان مي گويد فرج الله سلحشور عزيزانم هنرمندان گلم قلم از دستم افتاده بگيريد قلمم را جان مولا به حرمت قران به اتمام رسانيد پروره قراني ام را ياد ان لحظه هاي كه براي فليم توبه چه زيبا كار مي نمود فداي ان لحظه اي شم كه قمقمه پر از اب در حال بازي شاب قمقمه ريخت بياد اب مشك حضرت عباس هزاران افسوس كه نشدند معالجه ورفتن ز دستمان تا هستند نمي دانند خيلي هاكه كيستند و چه فايده هاي براي مردم دارند وقتي رفتند مي دانند كي بودند و چه كردند هزاران ياد خبرهاي مفيد اش كه به بعضي مادران براي فرزندانشان مي داد تا دل ارام باشند همه بچه ها را گرامي مي داشت هرگز برزبانش نمي اورد كه فلاني فلاني كي هستند همه را مانند جانش دوست داشت هزاران ختم قران و صلوات نثار روح بلند ان هنر مند وهنر مندان ديگر و تمام گذشته ها نهاي همه

بيا ايد اي عزيزان دلاور همگي توبه نمايد بياد در سريال توبه بازي سلحشور 

 اخي دلا خون گريه كن از بهر ان دلاور بهر مرد علم و قران و خدا ترس خدا شناس دل مهربان دلاور مردان اهل قران هنر و علم و نماز هرگز نمي ميرند نزد خدا رزق وروزي همانند شهدا مي گيريند

هر كجا هر هر نقشش بنگريد بوي خدا مي ايد بوي عطر جبهه ها و قران و دعا مي ايد

بيايد بيادش پروره قرانش را به اتمام رسانيد سلحشور دلاور مي گويد برفتم ولي دلنگران نرساند به اتمام پروژه قرانم

 مي گويد نفسم خس خس مي نمود اما نيافتاد قلم از دستم جانم فداي قلم جانم فداي ايه نون ولقلم

اي قلم اي قلم نويس بر وصف اهل قلم

اي پروانه هاي زيبا بر بالهايتان نويسيد درود بر هنر مند وقلم جانم فداي اقا رسول الله كه اگر اخرين لحظه قلم بر دست داشت زمان چرخ خوب دگر داشت جانم فداي ان حضرت وتمام قلمهاي كه بيادش مي زند قلم

اي قلم اي قلم اي قلم برفت ز دستمان اهل علم هنر و قلم مردان اهل قلم و اهل قران به خدا جا دارد بهرشان خون گريست چرا كه ارزش قران كه توسط خدا نال شده ارزش گذارند چه زيبا بود در ان لحظه خبر مرگش ونشان دادن اشك بازيگر حضرت يوسف به به عجب حال وهواي دارد روز پنجشنبه بياد جمله عزيزان نشستن و بر وصف انها قلم زدن اي دل بنال كه تا وصل شوي با نخلستانهاي مولا حضرت علي ع و نخلستان شلمچه دلم هواي ترا نموده شلمچه جان ارباب جان ارباب بياد تمام انهاي كه در خاك شلمچه رزميدند تا اخرين نفس جانم شلمچه جانم فرج الله سلحشور اه افسوس دگر نمي شنويم صدايش اي واي اي واي چرا خدا وند نبايد گريستيم جا دارد از بهر انهاي كه از خود گذاشته اند ياد گاريها از قلم بايد خون گريست جانم فداي حضرت يوسف و تمام پيامبران دلاور

پرچم سه رنگ جمهوري اسلامي را بر بال تمام پروانه هاي بر روي انها نويسم سلام بر دلاور مردان اهل قلم قلم شرمش مي ايد كه باشد دگر دست نگيرش سلحشور از خدا براي تمام قلم بر دستان سلامتي مي خواهم

گلواژه هاي راه خدا رفت گل اهل علم وهنر مند اهل قلم رفت انگاه كه فرمود سلحشور اميدوار دگر نباشيد براي سلامتي اش دلم رفت اوج گرفت بر اسمان با خودم گفتم ان مرد اهل قران وقلم دارد مي رود اما دلي مهربان اميدوار به خدا داشت بر ان باريده بود كه خواهد رفت براي ان محرم طلب مغفرت شادي وارامش روح بهشت برين براي باز ماند گانش واهل سينما و صدا وسيما و تما همرزمان و همكاران ودوستانش از خدا سلامتي و پير.وزي وتوفيق مي خواهم وبراي تمام رفته گانهاي همه از زمان اخرين پيامبر وپيامبران ديگر وامامان ع و شهيدان و گذشته هانهاي همه ومن حقير هزاران ختم قران و ختم صلوات

شلمچه جانم فداي تو علي بن مهزيار و همجوارانتان و شهيدانتان و شهيدان و همچنين سيد عباس عزيز و سيد ياسين سيد محمد همجوار هايش و شهيدانها و عزيزانهاي دگر

از نخل سو خته بپرسيم دل سوخته چه حاليست از موج دريا و اهل اسمانها بپرسيم دل سوخته چه حاليست دلم هواي شماها نموده دعايم نما شلمچه وعلي بن مهزيار زودتر ايم در هواي دل انگيزتان دل مهربانتان

سلامم بر تو اي شلمچه به گوشمي عزيز ان هوشيارانم دلم پروانه وار پر مي زند براي عزيزان شلمچه ببوسم خاك پاك شلمچه درانجا قلم زنم بر وصف شلمچه جانم فداي تمام شهيدان شلمچه و تمام شهيدان هشت سال دفاع مقدس تمام شهيدان منا و تمام شهيدان غواص شهيدان دريا دلان دلاور و شهيدان انتظامي و نظامي همه همه انهاي كه چه قبل از انقلاب چه در انقلاب چه در جبهه وجنگ تا كنو شهيد شدند گويم سلام علكيم ودرودشان باد

بياد تمام پيامبران و شهيدان و گذشته گانها و اقاي فرج الله سلحشور وديگر عزيزان ديگر عالمان علما  مداحان و تمام پدران مادران بزرگواران همه انهاي كه از دست دادن اند و گذشته گانهاي همه ومن حقير

مولا جانم يا مهدي عزيزم بيا روضه روز پنجشنبه را بخوان بياد نام برد گانهاي

بياد امامان ع مظلوم و شهيدان وهمه نام برد گانها

 گوش دهيد بخوانيد روضه مولا مهدي را جان ارباب هر كجا دلتان شكست بگويد يا حسين در كنارت بگويم يا حسين التماس دعا التماس دعا

السلام عليكم يا جدا يا رسول الله جانم نمي دانم از كدامين گلهاي نبوت وامامت و ولايت بگويم يا جدا نمي دانم سرورم عزيزم از تو رنجهايت بگويم از مظلوميت قران بگويم از فدايان راه قران اهل قلم وقران بگويم نمي دانم از از مولا حضرت علي ع و فرزندان گلش بگويم يا از مادر حسنينين و زينبين بگويم نمي دانم از درد دلهاي عمه زينبم بگويم نمي دانم از انجا كه رقيه عزيزم بي تابي بابايش را مي نمود بگويم يا از مشك خالي حضرت عباسم بگويم نمي دانم از اربابم مظلومم حسين دلاور بگئيم نمي دانم از مادرم ودرد هاي پهلوي مادرم حضرت فاطمه مظلوم بگويم نمي دانم از مظلوميت حضرت حسن عزيزم بگويم يا دست با كرامتش و بخششهاي خوبش بگويم نمي دانم از در دلهاي ارباب مظلوم حسين و عزيزان شهيدش بگويم نمي دانم از اهل قلمها و اهل قران و علم و علما و عالما بگويم نمي دانم از فرج الله سلحشور بگويم كه در پنهان اشكار مي گفت مولا جانم مهدي نيامدي منم رفتم اشكارا نديدمت از روح الله وسيد احمد عزيزم بگويم يا از شهيدان هسته اي غواص هشت سال دفاع مقدس بگويم( از خاطرات شهيد خرازي بگويم كه تعريف مي نمود در دشت شلمچه كه مي گفت در جبهه عزيزي در دوران هشت سال دفاع مقدس در تانك جا مانده بود هر چه مي نموديم كمكش نمايم به ان رسيم نمي شد زير تير رس بود فقط مي شنيديم هر كجاي باعضاي بدنش مي سوخت در تانك نام يكي از پيامبران امامان را مي اورد انجا كه رسيد بر پيشانيش صدا زد يا حسين جانم حسين انجا رسيد اتش بر گلويش صدا زد يا حسين فدا شدم فداي حنجرت انجا كه رسيد اتش بر دستانش صدا زد يا ابو فاضل يا حضرت عباس فداي دستانت شد دستانم اما انجا كه رسيد اتش بر پهلويش صدا زد يا زهرا مادر مادر يا زهرا فداي پهلوي شكسته و بين در وديوار مانده تو اخرين صدايش يارب يارب يا زهرا دگر نيامد صدايش اري بچه ها و شهيد خرازي درست خاطراتشان بود منم نمي دانستم چگونه خودم را با طي العرض رسانم اي واي مادرم مادرم يا زهرا اي واي پدرم پدرم يا اما حسن عسكري به فريادم برس و واسطه دعاهايم بهر چشم انتظارانم) نمي دانم ارباب بي غسل كفنم از داغ كدامين عزيزانم و چشم انتظارانم بگويم و بنالم اما هزاران شهيد ديدم نبود شهيدي چه مولا حسين و مولا حضرت عباسم مظلومم حسين عطشانم حسين اربابم حسين التماس دعا براي نايبم وتمام چشم انتظارانم دگر تاب گفتن ندارم چرا كه بسيار اشكبارو بي تابم وسلام عليكم ورحمته الله وبر كاته

بسيار مولاجانم مهدي ممنونتم ممنونتم ببخش ناراحت نمودم عزيزم لاقل در دوراني كه ماهايم بيا

وبا هزاران تشكرات فراوان از تو ارباب عزيزم مهدي براي حضورت در تمام صندوقهاي راي انتخابات ومواظب بودنت به عزيزان التماس دعا دارم براي توو تمام دوستدارانت

و همچنين بسيار تشكرات فراوان از نايب بزرگوارت و رئيس جمهور كشورت وتمام  قوه قضايه و تمام انهاي كه در انتخابات همكاري نمودند  نيروهاي امنيتي انتظامي نظامي بسيجي و سپاهي مردمي تمام انهاي كه كانديد شدند انهاي كه راي دادند از همه وهمه دست اند كاران محترم كمال تشكرات فراون داريم خداوندهمه را توفيق و سلامتي كامل دهد

در همه جا پليس خودتان باشيد در همه جا مواظب همديگر باشيد سلامت موفق و پيروز باشيد تا سلامي و كلامي ديگر خدا يار ونگهدارتان باشد در تمام طول راها دعايتان مي نمايم ولي تراخدا خيلي ارام رانندگي نمايد سبقت نگيريد سود سفر سلامتي است

اللهم صل علي محمد وال محمد

اللهم كل فر جهم 

 


موضوعات مرتبط: زندگينامه 14 معصوم

برچسب‌ها: السلام عليك يا فاطمه الزهراس،


ادامه مطلب
تاريخ : ۱۴ اسفند ۱۳۹۴ | ۰۷:۳۰:۰۴ | نویسنده : شقايق شلمچه | نظرات (0)

بيست ودو بهمن ماه مبارك بر همگان باد

بسم الله الر حمن الر حيم

السلام عليك يا صاحب الزمان عج

اينجا شلمچه است به گوشم تقديم مي دارد

بيست ودو بهمن ماه مبارك بر همگان باد

با سلام وهزاران شكر و سپاس به درگاهت اي خداي مهربان خداوندا ترا در شب عيد بيست و دو بهمن مي خوانمت قسمت مي دهم به حرمت و ارزش خودت وبزرگواري خودت به حرمت بيست و دو بهمن به حرمت تمام حرمتداران درگاهت به حرمت تمام پيامبران امامان ع و شهيدان به حرمت نماز به حرمت قران به حرمت ان مولاي ان اقاي كه دوست دارد اشكارا در جمع ياران و چشم انتظارانش باشد ان مهدي صاحب الزمان خداوندا فر جش را اسان بگردان بقيه غيبت ان حضرت را به خودش ببخش بيايد در دوراني كه ماهايم بيايد كاشي فردا مي امد يا امشب مي امد چه زيبابود  بهار در بهاران چه زيبا بد يارب امدن مولا و عيد بزرگ بيست دو بهمن ماه خداوندا تمام بيماران شفا لطف فرما حاجت قلبي همه حاجت داراني كه حاجت خوب دارند بر اورده به خير بگردان امين

سلام مولاي عزيزم كجايي بر گو بدانم حتما مي فرماي با طي الارض در همه جا ي جاهاي كه چشم انتظارانت حضور دارند عزيزم كاشكي اشكارا مي امدي همه ز شوقت همه ز چشم انتظارت همه قشر ها همه نرادها همه مردم با حضور قشنگ در راهپيمايي فردا دعاي خير تو من حقير بدرقه تمام انها باشد بيا فردا چشم انتظاريم عزيزم

به به شب بيست دو بهمن شب ياد خدا شب عيد كه كارت دعوت براي تك تك مردم بروي صندوق دلشان فرستاده شده براي حضور فردا جانم فداي تك تك انهاي كه با حضور قشنگشان با  جان ودل با نگاه دل  حضور در جشن بزرگ عيد انقلاب

بيايد عزيزان گلم همگي بياد رنجهاي اقا رسول الله بياد اقا سيد الشهدا ع واقا ابالفضل بيايم همگي دلهايمان را اول بياد خدا و همگي به ريسمان الهي چنگ زنيم بياد الله اكبر  هاي سي و هفت سال پيروزي انقلاب اسلامي بيايد عزيزانم تا بوسه بر خاك كف  كفشهاي شما زنم بيايد همگي بگويم يا حضرت زهرا س يا دخت نبي اگر چه در زمان پدر بزرگوارت و خودت وعزيزانت نبوديم با حضورمان انها را ياري وهمياري نمايم عهد دوباره به حرمت تك تك شماها با خداي مهربان و اقا امام زمان عج و مسياق و عهد دوباره با ولايت و رهبري و با خون شهيدان حرمت شهيدان بگويم يا ام البنين اگر در زمان عزيزانت نبوديم فردا دل با تو عزيزانت ودل با مادر حسنين مي بنديم به توكل و اميد خداي مهربان با حضورمان يك بار ديگر ثابت مي نمايم با خدايم و اتحاد و وحدت داريم با ارمانهاي شماها اميدواريم اما جان عزيزانت التماس دعا براي تك تك همه مردمان و و همه دينها چرا كه هشت سال دفاع مقدس همه دينهاي الهي همگي گره و با ريسمان الهي و پراكنده نشدند فردا هم تمام نژادها همه حتي با حضور مهمانان گرامي جهان اسلام با حضور قشنگ نداي الله اكبر سر مي دهيم تا رسد صدايمان بر اسمان لبيك مي گويم خداي مهربان دوستت داريم زينت بخش محفلمان جانبازان گرامي به به بيايد همه عزيزان گل فرزندان كو چك و بزرگتان وهمسرتان را با خود بياوريد بدانيد خدا بينا و دانا وتواناست و انشا الله دل همه شاد گردد و با ارزوي ازادي زندانيان وبا دعاي خير براي همه به به چه صفهاي منظمي چه ادبهاي همه سال سال به سال بهتر و پر شور تر بوده وخواهد بود بنازم همه شماها را بيايد ديداري دوباره با همديگر جانم فدايت يا مهدي بيا جانم جهان در انتظارت دعده ديدار فردا بيست دو بهمن هر كه هر كجا مي باشد چه در شهر و چه در روستا همان جا حضور يابد با تشكرات فراوان از همه سروران وعزيزان همه در همه حال و همه جا پليس خودتان باشيد همه مسئوليد در برابر همديگر سلام و هزاران درود بر تك تك شماها عزيزان گلم باد در همه حال در همه جا خداوند بزرگ مواظب همه بند گانيش مي باشد شماها گلهاي عزيزان گلم هم مواظب همديگر باشيد دعاي خير اقا امام زمان بدرقه همه شماها باشد ودعاي من حقير التماس دعا التماس دعا

 به به با بيان الله اكبر جانم فداي مهدي   الله اكبر جانم فداي رهبر الله اكبر جانم فداي ملت

ما همه سر بازان توايم يا صاحب الزمان گوش به فرمان توايم 

سلام بر حسين سلام بر شهيدان سلام برآقا علي سيد علي سلام بر عزيزان

نمي توانم نام تك تك ببرم همي گويم همه خوب و يكي از يكي بهتريد جانم عزيزانم تمام ملت ايران ومهمانان گرامي سلام ودرودتان باد خدا پشت بان همه انهاي است كه دلشان فكرشان ذهنشان با خداست و دوري از تمام گناهان و كينه ها تمام كينه ها و تمام بدبينيها و فكر ها و ذهنهاي دور از خدا همگي با خدا دوباره عهد و پيوستن با همديگر جانم همه انهاي كه فردا در مرحله اول اخر براي خدا همان طوري كه از اول براي خدا گام بر داشتيم تا اخر با ارمانها و اهدافهاي خداي مهربان جانم فدايت يارب التماس دعا همه بند گانها دوستت داريم التماس دعا

هر چند لازم به تشويق و گفتن نيست كه ياد اوري است

 به فرموده نايب مهدي عج انهاي كه با امام خميني بيعت بندند بيعت با پيغمبر مير بندند

و انهاي كه كنون بعيت با نايب مهدي سيد علي خامنه اي مد ظله مي بنند بيعت با پيغمبر مي بندند

همگي يك صدا الله اكبر جانم فداي رهبر

ما همه سر باز توايم خامنه اي گوش به فرمان توايم

بيايد عزيزان گلم به حرمت شهيدان گرامي زينت بخش حضور با همراهي خانواده هاي محترم شهيدان

منم با اين وقت گرامي مي دارم و نذر گل نرجس و فرجش و سلامتي ان حضرت و نايب بزرگوارش وتمام چشم انتظاران مهدي عج دويست مليون ختم صلوات

خدا رحمت نمايد باني صلوات را

 شادي روح بلند خاتم انبيا وتمام پيامبران وامامانع و شهيدان و و روح الله و  امواتهاي همه و من حقير دويست  پنجاه ختم صلوات و چهار ده مليون ختم قران و دوازده ميليون ختم خواندن سوره حمد در بين راه كه مي رويم بخوانيم بياد نام بر دگان دهانتان خوشبو با خواندن سوره حمد و صلوات خدا يارتان باشد عزيزان گلم همه خوبيد و گليد درودتان باد خدا نگهدار همه باشد  

شلمچه عزيزم به گوشمي انشا الله با حضور هميشگي قشنگتان فردا در بيست دو بهمن ماه  با حضور قشنگتان از استان تا جا جاهاي شهر ها و روستاها با لبيك گفتنتان به خداي مهربان و به رهبري انشا الله درودتان باد التماس دعا التماس دعا همه عزيزان گلم از جا جاهاي ايران عزيز شهر ها و روستاها

تا سلامي ديگر خدا يارتان باد عزيزان محترم

اللهم صل علي محمد وال محمد


موضوعات مرتبط: ميلاد نور

برچسب‌ها: بيست ودو بهمن ماه مبارك بر همگان باد،


ادامه مطلب
تاريخ : ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ | ۱۱:۵۴:۲۳ | نویسنده : شقايق شلمچه | نظرات (0)

ايام دهه مبارك فجر و دوازده بهمن بر تمامي مردم ايران مبارك باد

بسم الله الر حمن الر حيم

بنام خداوند بخشايش گر بخشنده

السلام عليك يا صاحب الزمان عج

 

ايام دهه مبارك فجر و دوازده بهمن بر تمامي مردم ايران مبارك باد

با سلام وهزاران شكر اي خداي مهربان خداوندا ترا در اغاز اولين انتظار ورود حضرت امام خمنيني ره مي خوانمت قسمت مي دهم به انتظار مهدي عج و انتظار چشم انتظاران مهدي به چشم انتظاران شهيدان كه نديدند امدن مهدي را خداوندا به حرمت خودت به به بزرگواري و توان و قدرت خودت به حرمت تمام پيامبران و مخصوص ا اخرين پيامبري كه خاتم انبيا بود و انتخاب تو بود يارب براي نزول قران در قلب مباركش به حرمتش به حرمت قران و معني قران به حرمت ادامه دهنده گانم راه قران به حرمت نماز وارزش نماز به حرمت امامان ع و اهلبيت و به حرمت شهيدان و شهيدان شلمچه به حرمت خاك پاك شلمچه به حرمت اخرين نماز عشق عزيزان هشت سال دفاع مقدس به حرمت روح الله و عاشقان روح الله به حرمت ياد دوازده بهمن سال پنجاه وهفت وخاطراتهاي شيرين و تلخ ان روز و شب و سال به حرمت ان مولاي كه چقدر دوست دارد اشكارا در جمع ياران و چشم انتظارانش باشد ان مهدي صاحب الزمان عج

خدايا فرجش را اسان بگردان بقيه غيبتش را به حرمت نام بردگانببخش امين خداوندا تمام بيماران شفا لطف فرما حاجات قلبي خوب همه دوستدارانت حاجت روا گردانخداوندا غم واندو وگرفتاري ئ ئرفع مشلات همه را بر طرف بگردان چنان كن سر انجام كار تو خشنود باشي ماها بند گانهايت رستگار امين

سلام مولاي عزيزم گل هميشه بهارم گل نرگس بر گو بدانم در اولين شب وروز دهه فجر كجايي سرورم بيا تا با طي العرض رويم هر كجا كه بوي عطر صلوات وياد شهدا و و انتظار مهدي عج و نام روح الله مي ايد جانميا مهدي بيا تا با هم زيبا ترين دل نوشته ها و زيبا ترين متنها و خاطراتها رانويسم نويسم قلم زنيم بر وصف دهه فجربيا تا با هم زيبا ترين نمايشگاها را بياد روح الله و هشت سال دفاع مقدس و شهيدان و انتظار مهدي بر پا نمايم سر در نمايشگاهمان را پوتين خاكي شلمچه نصب و جفيه ياد رزمند گانها را نصب نمايم بالاي سر درنمايشگاهايمان را نويسم ببر خاتم انبيا و فبراي فجر مهدي و ياد روح الله شهيدان صلوات براي زيباي بيشتر و ياد هشت سال دفاع مقدس وياد ايام پيروزي بيست ود و بهمن تمام اطراف نمايشگاهايمان راپرچمهاي زيبا يا مهدي يا و لبيك يا مهدي و لبيك يا حسين لبيك يا شهيد و لبيك يا روح الله و لبيك يا سيد علي خامنه اي

 و پوكه هاي  خالي تفنگها را براي تزين اطراف نمايشگاها نمايم و عكسهاي روح اله و شهيدانها را نصب نمايم اما با زان شلمچه شاخه هاي گلبرگهاي نخلها را سر در نمايشگاها تا هنگام بازديدها بياد نخلستانهاي مولا حضرت علي ع و شهيدان  و جبهه باشند ياد مان نرود يادمان باشد شلمچه بوده ايم وتا اخر شلمچه دوست مانده ايم يادمان باشد كه ماها خون داده ايم ياد مان باشد كه عشق بازي چه بود ياد مان باشد كه خرازيها و خرا زي كه بود و كي بودند يادمان باشد محمد جها ن ارا و جهان اريها كي بودند يادمان باشد مو سوي ها كي بود و مو سوي  كي بودند يادمان باشد همه شهيدان گل كي بودند ياد مان باشد انقلاب بودن معني نا تمام است انقلابي ماندن حرف حساب است حرف يادمان باشد رعايت حفظ حجاب از دستورات خدا وقران وحرمت خون شهيدان است ياد مان باشد با ولايت بودن ماندن حرف حساب است

ويروز پيرو امام خميني ره بوديم       امروز تابع علمدار خميني سيد علي خامنه اي هستيم

 ولايت فقيه ادامه ولايت نام نبوي ص است

 ولايت فقيه اقامه كننده راستين عدالت علوي است

 ولايت فقيه تجلي حق نماي صبر و استقامت حسني است

ولايت فقيه پاسدار سرخ حسيني است

 ولايت فقيه محياي علوي حقه با قري است

ولايت فقيه مترقي ترين اصل فقه جعفري است

 ولايت فقيه نشانه بارز حلم كاظمي است

 ولايت فقيه ايت عطئ فت رضوي است

ولايت فقيه نشانه سخاوت بي همتاي تقوي است

 ولايت فقيه صراط مستقيم هدايت نقوي است

ولايت فقيه مظهر جهاد و مقاوت عسكري است

ولايت فقيه اينيه تمام نمايخورشيد بنيان مهدوي است

ولايت فقيه ياد گار گرانقدر حضرت امام خميني ره است

پس ياد مان باشد بايد هميشه تا قيامت حسيني باشيم و حسيني بمانيم با ولايت تا اخرين نفس جانم فدايت يا مهدي جانم جانم فدايت يا نايب مهدي ياد گار نبوي و حسيني

و اما شلمچه بگويمت ماها خواهيم امد و تمام سنگفرشهاي خيابانهايت و خانه هاي كه در اثر هشت سال دفاع مقدس فرسوده شده ان اباد خواهيم نمود و پرچم عشق وحدت وخدا دوستي و هدلي را بر خواهيم افراشت شلمچه جا جاهاي خاكي ات از شلمچه تا كربلا از شلمچه تا مركز استان و تمام شهر هايت را گلهاي زيبا همانند گلهاي نرگس شيراز و انواع درختان زيبا رنگا رنگ گلكاري درخت كاري خواهيم نمود يادت شلمچه تو بودي ياد گاران شهيدانت و چند تا ياد گار زيبا ان پو تينها و كلاح و لباس عزيزان يادت شلمچه امكانت كم بود اما حالاچگونه قطار خواهد امد و رفت و جاده هاي بسويت و همجوارت برايت و چنان شلمچه تو خواهيد شد كه گردشگرانها سراسر جهان اسلام ترا بهترين جا نامند شلمچه تو خود و شهيدانت و جمله عزيزانت دانسته وخواهيد دانست كه خدا مهربانترين است دست خدا همراه شماها و دوستدارانش است شلمچه ز شوقت ز عشقت دل بسته دوستدار حسينيم شلمچه و علي بن مهزيار عزيزم چنان خواهيد شد كه همه هزاران شكر گويند عزيزان علي بن مهزيار غم و شلمچه و مسجئ جامعه غم مخوريد كه بهار در بهاران نزديك است تمام كو چه هاي اشتي كنان انشا الله طوري خواهند شد كه عبور ماشينها وانسانها به خوبي در انها دلگرمتر باشيئ اي شهر مرزيهاي دلاور هفته عشق اتحاد وحدت دهه فجر بر شماها وتمام فجر افرينان مبارك باد مرحمت وبازسازي خانه و كاشانه ها خواهند شد فقط دعا نمايد دعا نمايد زودتر  دلهره ها نخواهيم داشت كه چنان شود چنان خواهد شد همه كار ها را خدا درست خواهد نمود سلام بر روح الله ان مرد با استقامت ان مرد ايثار گر صبور خستگي نا پذير سلام بر دو گل عزيزش سيد احمد سيد مصطفي و سلام بر بيت گراميش سلام بر انهاي كه با عشقش رزميدند به پيروزي رسيديم سلام بر مرد خدا دوست خدا شناس سلام بر قنودش نمازش تلاوت قرانش يادش گرامي وسلام بر نايب مهدي گل جاي ان گل ان سيد علي گل مهربان كه هر وقت لازم دانست در تمام مراحل بهرمند از حضور و سخنان گهربارش درودشان باد دعاي خيرمان بدرقه راه ان و تمام دوستداران خداي مهربان

وقتي ميگم مديريت نمايم يعني هر وقت لازم باشد طرح بر نامه ريزي و مديريت اما يادمان باشد دور نشويم از خبر ها چرا كه كشوري كه ارزش واهميت به خبر خبر رساني خوب نمايد موفقتر است جانم فداي هر كه خبر هاي خوب نجات انسان انسانها و همياري و كمك و كمك رساني به موقع بهر همديگر

يك راه كار و طرحي براي جمعه دهه فجر برايتان بگويم در اين ايام دهه فجر در سرا سر كشور عزيزان گلم هر كه هر شغل ازادي دارد وندارد روز جمعه در نماز جمعه بياوريد به صورت حراجي با قيمت كمتر بفروشيد انواع نيازهاي مردم را چيزهاي بي خطر و خوب مانند كتابهاپو شاكهامخصوصا همه مي توانند سر در مغازهايشان نويسند به مناسبت دهه فجر تخفيف بيشتر به خداي بزرگ مي سپارمتان التماس دعا

 بياد گلواره هاي هشت سال دفاع مقدس هزاران گل صلوات بياد تمام پيامبران وامامان ع و شهيدان و روح الله وانهاي كه سال پنجاه هفت بودهم اكنون در جمع ما ها نيستند هزاران گل صلوات وختم قران

به به اسمان رنگ خورشيد  زيبا و شبهايش مهتاب اسمان ابي به به چه زيباست دلمان را همره دل دريا دلان دلاور جانم بنازم رزمشان و بنازم رزمتان دلم همره دريا دلان مشغول دعا است يا مهدي جانم بيا تا با هم رويم هر كجا كه شما عزيزم مي رويد جان مولا مرا هم با خود ببر چرا كه دلم هواي دهه فجر و دوبار گرد هم جمع شدنها گرفته اما كجا كجا مانند حرم روح الله و شلمچه نمي شود به به قدم زدن كنار گلروي شهيدان چه زيباست با انان سخن گفتن چه زيباست بر چهره انها نگاه نمودن چه زيباست چه زيباست به به ايام دهه فجر دلشادها دور انداختن غمها بر دلها به به به همه عزيزان گلم در سرا سر ايران زمين و هر كجا بوي عطر صلوات مي ايد منم به سهم خودم قلم مي زنم و طرح و بر نامه ريزي ومديريت مي نمايم شماها گلهاي عزيزم همه مديرت كننده گانهاي كشوريد جانم فداي دل همه شماها دعاي خيرم بدرقه راه تمام انهاي كه دلشان با ياد خدا وترس و رحم خدا قوت مي گيرد هزاران درود وسلام بر تك تك انهاي كه حتي يك ثانيه به خودشان اجازه نمي دهند مرتكب گناه شوند جانم فداي انهاي كه خدا را دوست دارند و هميشه شكر خدا وتوبه و رحم و ترس خدا در دلشان است جانم فداي تمام نو جوانان وجوانان و زنان و مردان و دختران گل

از نظر اسلام زن جايگاه رفعي داردخداوند بزرگ و متعال در قران هيچ گاه  تكيه بر جنسيت ننموده است چه بسا نقش  ارزنده اي كه زنان در  بو جود امدن اين انقلاب و حفظ ان از خود نشان داده اند كه اگر نگويم بيشتر از مردان كمتر از انها نبوده است حمايتها و كمكها ي انان در هشت سال دفاع مقدس بر كسي پو شيده نيست بنازم مادراني كه فرزندان گلشان را خوب تربيت نموده و از اين به بعد هم در سنگر فرهنگي در سنگر تمام كارهاي خوب خدا پسندانه ياري مي نمايند وهمچنين همسرانشان را بنازم بر زناني كه چه زيبا درس و الگو گيري از حضرت فاطمه الزهراس نموده اند وتا اخرين نفس خواهند نمود بنازم شير زنان گل كشور و شير زناني كه هر كجاي دنيا باشند حامي طرفداري قرانو دين خدا و خدا را مد نظر دارند بنازم بر هم زنان وهم مردان ان شير مردان دلاور همه گليد و گل بمانيد سلامت باشيد با تكبير الله اكبر با دل بستن به خداي مهربان دلي كه مهر و لطف و رحم خدا تو دلش هرگز دچار وسوسه شيطان نخواهد شد بنازم ان شير مردان دلاوردر تمام رده ها و در تمام كارها چه در زمين چه در دريا و چه در اسمان و چه در شلمچه چه در خانه چه در كار و كاسبي تقوي دارند همه شماها را به خداي بزرگ مرتبه مي سپارم خدا يار و نگهدارتان باشد دست حق بدرقه راهتان در تمام طول زندگي سلامت باشيد اما خدا را فراموش ننمايد

به به دوازده بهمن ياد امام ياد امام شهيدا دل مي بره كرببلا جانم فدايت يا حسين

بياد مولا حسين بياد تمام شهيدان و روح الله و عزيزان همه صلوات

دل مي گويد حسين دلدار مي گويد حسين ياد دوازد بهمن بهمنيها مي گويند حسين

عشق مي گويد حسين شلمچه عزيز مي گويد حسين      عشق مي گويد حسيم مهدي صاحب الزمان مي گويد حسين

 خواب مي گويد حسين مهتاب مي گويد حسين     منبر و سجاده مي گويد حسين

 دل دلبر عشق  عاشق خدا مي گويد حسين اگاه مي گويد حسين       همنوا مي گويد حسين عرشيان مي گويد حسين عرشيان الله مي گويد حسين

اه مي گويد حسين دلخواه مي گويد حسين      ايه ايه حضرت الله مي گويد حسين

 باب مي گويد حسين اداب مي گويد حسين    در مدينه حضرت ارباب مي گويد حسين

 مهدي صاحب الزمان در شب وروز دوازده بهمن مي گويد حسين   ان ارباب سر سجاده و در تمام لحظه ها مي گويد حسين

بيمارانها در هر كجا مي گويند حسين چشم انتظاران مهدي مي گويند حسين

 دست مجرو بياد دستهاي حضرت عباس مي گويد حسين      مشكل داران تنگدستان مي گويند حسين ارباب حسين جواب مي گويد حسين

تار مي گويد حسين ذولنار مي گويد حسين    بين ميدان حيد كرار مي گويد حسين

ياد حضرت امام خميني مي گويد حسين دل غمدارش در شب دوازده بهمن بياد بابا روحالله مي گويد حسين

خسته مي گويد حسين دلبسته مي گويد حسين    خواهر شه با سر بشكسته مي گويد حسين

عود مي گويد حسين معبود مي گويد حسين    باده مي گويد حسين ازاده مي گويد حسين

مادر مجروح بر سجاده مي گويد حسين

فال مي گويد حسين افعال مي گويد حسين     تازيانه بر تن اطفلال مي گويد حسين

لاله مي گويد حسين الاله مي گويد حسين

 در ميان علقمه حضرت عباس جانم مي گويد حسين  عشق مي گويد حسين ياد شلمچه و شهيدان مي گويد حسين

 ياس مي گويد حسين احساس مي گويد حسين   ياد حضرت عباس مي گويد حسين

دو كوهه مي گويد حسين عزيزان كنار علي بن مهزيار مي گويند حسين     علي بن مهزيار مي گويد حسين چشم انتظاران مهدي مي گويند حسين

تمام خواهران گل ايران زمين همگي مي گويند حسين    رعايت حفظ حجاب بياد حسين مي گويد حسين

شهداي منا و مكه و غواض مي گويند حسين   شهيدان جا جاهاي ايران و جهان السلام مي گويند حسين

مادر و پدري درداغ عزيزشان هر كجايند مي گويند حسين   بدانندمهمه شهيدان و امواتها را مهمان مي نمايد حسين

حضرت ارباب مي گويد حسين     تمام چشم انتظارانش مي گويند حسين

 دلهاي غمها دار وعزيزانها مي گويند حسين    حضرت زينب با جمله الگو گيرانش مي گويند حسين

يا حسين جانم مددي مددي تا ظهور مهدي كنار مهدي همه سلامت وياد خدا و دوري از تمام گناهان هر كجا هستيد و هر كجا مشرف شديد التماس دعا التماس دعا

تا سلامي ديگر همه شماها را به خداي مهربان مي سپارم حضور قشنگتان جلوه گر ياد شهيدان حضور قشنگتان و كار و تلاشتنان و مهرباني با خدايتان نشانه خدا دوستي است

السلام عليكم يا ابا عبدالله سلام بر تو ارباب مظلومم وسلام بر تمام خاندان پاكت و اهلبيت و تمام پيامبران وامامان ع و شهيدان و روح الله و همه امواتهاي همه و مكن حقير مظلومم حسين عطشانم حسين عزيزم بي غسا كفنم حسين هزاران يتيم شكسته دل ويتيم اما ارباب عزيزم نبوده يتيماني چو عزيزان شما سلام من بر تو تمام شهيدان راهت ارباب مددي دعاي خير واسطه دعا براي تمام انهاي كه تنها اميد شان خدا وچشم به دعاهاي شماهايند مخصوصا عزيزم يا حسين يا ابالفضل وسلام عليكم ورحمته الله وبر كاته

نثار روح بلند از خاتم انبيا تا كنون هزاران ختم قران و صلوات

دهانتان خشبو با خواندن سوره حمد و صلوات

 

اللهم صل علي محمد وال محمد

اللهم كل فر جهم


موضوعات مرتبط: يادمان شهداي شلمچه

برچسب‌ها: ايام دهه مبارك فجر و دوازده بهمن بر تمامي مردم ايران مبارك باد،


ادامه مطلب
تاريخ : ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ | ۰۷:۰۰:۱۵ | نویسنده : شقايق شلمچه | نظرات (0)

السلام عليك يا ابا عبد الله الحسين ع

بسم الله الر حمن الر حيم

السلام عليك يا ابا عبد الله الحسين ع

با سلام وهزاران شكر و سپاس اي خداي مهربان اي مهربانترين مهربانان تنها ترا مي پرستم و از تو كمك و مدد و ياري مي جويم چرا كه پرستش مخصوص ذات مقدس تو اس وبس

خداوندا ترا قسم مي دهم به بزرگواري ات به توان و قدرت و مهربانيت به حرمت حرمتداران درگاهت به حرمت اربعين و اقا رسول الله وخاندان پاكش به حرمت مولا حضرت علي ع و عزيزانش به حرمت حرمتداران اربعين به خاك پاك كربلا به حرمت ان مولاي اقاي كه با لب تشنه شهيد شد ان اقا سيد الشهدا ع به علمدار با وفايش به جمله عزيزانش ان كاروانهاي كه چنين روز هاي عازم كربلا بودند و هم اكنون اين روزها به ياد كربلا وان روز و حضرت زينب س كاروانهاي قافله اربعين عازم سفر خداوندا به حرمتشان به حرمت ان مولاي كه نامش مهدي صاحب الزمان عج است كه چقدر دوست دارد اشكارا در جمع قافله كربلا باشد فرجش را اسان بگردان بقيه غيبتش را ببخش به خودش تمام بيماران شفا از بركت اربعين و گلخانه نبوت تمام مشكلاتهاي دوستدارانت را حل نما چنان كن سر انجام كار تو خشنود باشي ما بند گانهايت رستگار

سلام مولا جانم يا مهدي كجايي عزيزم هر كجاي و هر كجا مشرف شدي التماس دعا التماس دعا جانم عزيزم نظاره گر هستي كه كاروان كربلا رسيده اند به كربلا و در حال رسيدند جانم فدايت كاشكي مي دانستيم در كدامين قافله هستي همي دانيم كه هر كجا بخواهيد به اذن خدا حضور با طي العرض مي نمايد قسم بر تك تك دانه هاي بيشمار گلهاي افتاب گردان با تو عزيزم وفا داريم چشم انتظاريم و تا قيامت وفا دار اربابمان حسينيم اربابمان حسينيم و سقايم مولا جانم بيا تا امروز و تا اربعين وتا اخرين روز ماه سفر دعا نمايم بهر بند گانهاي خدا جانم فدايت كاشكي مي امدي در بهار برگ ريزان پايز مي امدي به به نم نم باران و قدم زنان بسوي كربلا دلها همه بدرقه راهت يا مهدي جانم به به عجب حال وهواي دارد فضاي كربلا عجب دلهاي مهرباني دارد فضاي شلمچه چزابه ومهران و كربلا كربلا در كربلا مي ماند اگر زينب نبود كاشكي يا حضرت زينب حالا بودي زنده مي ديدي چقدر با عشق به دنبال كاروانت مي ايند همه قشر ها در جهان السلام همه عاشق تو اهلبيت و عزيزانت پدرت و جد بزرگوارت يا حضرت زينب مددي مددي دعا نما تا مولايمان اقايمان مهدي بيايد دعا نما تا داداشهاي عزيزت حسنين اقا ابفضل دريابمان همه پا در ركابيم منتظريم كه كي مولايمان مهدي مي ايد كاشكي كاشكي بيايد بيايد اشكارا از تامي قشر ها وعزيزان گلم كمال تشكرات فراوان داريم كه خدمت به عزيزان عازم كربلا مي نمايند خداوند همه خدمتگذاران مخلص را اجر دهد

عزيزان زايران گرامي كه عازم راه مهرانيد اگر ممكن است كمتر به ان راه مهران برويد چرا كه بسيار شلوغ است راه شلمچه و چزابه بهتر و زودتر مي توانيد رويد به كربلا و هر كجا تا كنون رسيده ايد همه بگويد السلام عليكم يا ابا عبد الله جانم اگر در ان زمان نبوديم ترا ياري نمايم هم اكنون در اربعينت قبول نما زيارتمان را ارباب عزيزمان دريابمان همه عاشق كوي تو هستيم همه ارزوي زيارت حرم تو هستيم ارباب جانم فدايت التماس دعا التماس دعا براي همه عزيزانم سعي نمايد با دل ارام و متوسل به خدا و مولا حسين ع و مولا ابالفضل متوسل شويد بگويد يارب يارب به حرمت سالار شهيدان فرج مولايمان را رسان بقيه غيبت ان حضرت را به زئران كربلا ببخش تمام بيماران دنيا را شفا لطف فرما خير وبركت در زندگي بند گانهاي كه تنها اميدشان يارب تو انهاي كه هنوز مشرف نشده ايد عازم راهيد وسايل نياز گرمي و پو شاك گرم لباس گرم و وسيله اوليه مانند پتو با خود ببريد انهاي كه عازم و در راه هستيد انشا الله همه چيز فراهم و به اميد خدا بعد از زيارت و مراسم هر كه همراهي داشته با خود بياوريد مواظب همديگر باشيد همديگر را با كاروان ديگر جا نگذاريد جان ارباب التماس دعا براي همه و نايب مهدي و رئيس جمهور كشورتان ايران و دعا براي تمام دوستداران خداي مهربان خاك پاي تك تك شماها را سرمه چشمانم مي نمايم بدانيد كه خداوند اجر همه شماها را خواهد داد اما به حرمت كربلا به حرمت شهيدان كربلا دست دعا بسوي خدا براي همديگر و  براي فرج مهدي

به به راه رفتن و پياده روي در باران پايزي چه صفاي دارد حركت بسوي مولا حسين عجب حال وهواي دارد به به فداي تك تك شما ها گردم دعاي خير اقا امام زمان عج و من بدرقه شماها جان ارباب هر كجا دلتان شكست اشكتان جاري شد التماس دعا سيد علي خامنه اي ياد گار اقا حسين ع يادتان دعا برايش نرود كه چقدر دوست دارد در بين شماها در راپيماي باشد و خيلي ها دوست دارند در جمع شماها باشند به به چه همايشي چه زيباي قشنگي جان ارباب عزيزاني كه برايتان امكان دارند لحظه هاي شور و عزا يا حسين را سي دي نمايد با هزاران تشكر و قدر داني از راديو معارف و صدا و سيماي جمهوري اسلامي با هزاران تشكر و قدر داني از كشور عراق همه انهايي كه خدمت گذارند و با تشكرات فراوان از تمام انهاي كه در بين را به هر گونه اي خدمت گذاري مي نمايند ايراني و عراقي با هزاران تشكرات فراوان خدا اجرتان دهد با هزاران تشكرات فراوان از وزير اطلاعات و رئيس پليس كشور و وزير بهداشت و درمان و مسولان واقاي اوحدي و بقيه عزيزان و هياتهاي همراه انها و همه عزيزان نظامي و انتظامي و راهنماي و رانند گي و مسولان راه و نظم و امنيت و همچنين هلال احمر گرامي و ريس محترم مجلس و بقيه مسولان وعزيزان ديگر از همه انها كمال تشكر و همكاري دستورات لازم كه فرمودند وهمچنين تشكرات فراوان از عزيزان شلمچه و همجوارش خدا همه شماها را اجر دهد

از امروز تا اربعين و بعد اربعين رفت و برگشتتان انشا الله و نذر گل روي اقا امام زمان عج و گل روي همه شماها و سلامتيتان و سلامتي تمام دوستداران خداي بزرگ دويست ميليون ختم صلوات

و صد و بيست يمليون ختم قران حتي اگر شده هر نفري يك ايه بخوانيد عزيزان گلم زمزمه نمايد قران و ذكر صلوات را التماس دعا التماس دعا

صلوات را خدا گفت در شان مصطفي گفت صل علي محمد صلوات بر محمد

بر گل روي مهدي صلوات

 بر حرم با صفاي ارباب حسين صلوات بر حرم و دستهاي ارباب ابلفضل صلوات

بر مقدم و خير مقدم زايران كربلا صلوات

بر دامن پاك زائران گل صلوات بر نماز و صلوات فرستان زايران صلوات بر نايب مهدي عج گل گلزار ياد گار ارباب سيد علي صلوات ياد روح الله و دو فرزند و همسرش صلوات بر گل روي رزمند گانهاي هشت سال دفاع مقدس صلوات بر گل گلهاي شهيدان كربلا هفتاد دوتن و جمله شهيدان از هشت سال دفاع مقدس و شهيدان ايران وجهان اسلام صلوات براي سلامتي خودتان و نم نم باران صلوات

تا سلامي ديگر خدا يار و نگهدارتان عزيزان گلم

اللهم صل علي محمد وال محمد

اللهم كل فر جهم


موضوعات مرتبط: ماه محرم

برچسب‌ها: السلام عليك يا ابا عبد الله الحسين ع،


ادامه مطلب
تاريخ : ۱۰ آذر ۱۳۹۴ | ۰۵:۴۹:۱۷ | نویسنده : شقايق شلمچه | نظرات (0)

دانلود Sygic: GPS Navigation v15.5.8 نسخه جديد و بهترين نرم افزار مسيريابي آفلاين سيجيك براي اندرويد و نقشه آفلاين ايران

دانلود Sygic: GPS Navigation v15.5.8 نسخه جديد و بهترين نرم افزار مسيريابي آفلاين سيجيك براي اندرويد و نقشه آفلاين ايران

دانلود Sygic: GPS Navigation v15.5.8 نسخه جديد و بهترين نرم افزار مسيريابي آفلاين سيجيك براي اندرويد و نقشه آفلاين ايران


    

يكي از محبوب ترين نرم افزار هاي مسيريابي آفلاين با gps براي موبايل نرم افزار sygic مي باشد كه چيزي نزديك به 20 ميليون كاربر دارد .اين نرم افزار رايگان با استفاده از نقشه هاي آفلاين بارگذاري شده مي تواند مسيرهاي درون شهري ، برون شهري ، اتوبان ها و... را به شما اطلاع دهد . هم چنين اين نرم افزار پرطرفدار با دارا بودن نقشه اكثر شهرهاي ايران مانند تهران و شيراز در بين كاربران ايراني با استقبال خوبي رو به رو شده است . اين نرم افزار علاوه بر مسيريابي كارهايي هم چون نشان دادن نزديك ترين پمپ بنزين ، رستوران و .. ، پيدا كردن دوستان و علامت گذاري مكان آن ها بروي نقشه ، راهنماي مسر ها به صورت صوتي و نوشتاري ، نمايش ترافيك جاده ها و پيدا كردن خلوت ترين مسير و ... انجام ميدهد . بزرگترين مزيت اين نرم افزار اينجاست كه بروي تبلت ها نيز قابل نصب است.

Sygic: GPS Navigation

Sygic: GPS Navigation

Sygic: GPS Navigation

Sygic: GPS Navigation

sygicgpspoi

Sygic: GPS Navigation

Sygic: GPS Navigation

Sygic: GPS Navigation

   
۱۹.۸۱ مگابايت
v15.5.8
   
۱۴۴.۲۷ مگابايت
مراحل نصب: 1- ابتدا فايل ديتا را دانلود كنيد و پوشه sygic را در حافظه داخلي قرار دهيد. 2-سپس از طريق نرم افزار map dpwnloader يا با دانلود نقشه آفلاين ايران از همين سايت ، نقشه را بارگذاري كنيد.اگر از سايت دانلود كرديد نقشه آلاين را در مسير sygic/maps قرار دهيد. 3-حال نرم افزار را نصب كنيد و آن را اجرا كنيد. براي اندرويد 4.4 به بالا فايل ديتا حتما بايد در حافظه داخلي گوشي قرار گيرد.
كلمه عبور در صورت نياز: www.topinearth.com

موضوعات مرتبط: فروشگاه شلمچه

برچسب‌ها: دانلود Sygic: GPS Navigation v15.5.8 نسخه جديد و بهترين نرم افزار مسيريابي آفلاين سيجيك براي اندرويد و نقشه آفلاين ايران،


ادامه مطلب
تاريخ : ۱۰ آذر ۱۳۹۴ | ۰۲:۴۶:۴۰ | نویسنده : شقايق شلمچه | نظرات (0)

طرح لايه باز بنر كربلا


سلام بر حسين(ع)  رهبروسالاركربلا

لبيك ياحسين(ع)

طرح لايه باز بنر كربلا با رزولوشن 50 و سايز 280 در 80

...

موضوعات مرتبط: ماه محرم

برچسب‌ها: طرح لايه باز بنر كربلا،


ادامه مطلب
تاريخ : ۱۰ آذر ۱۳۹۴ | ۰۲:۱۵:۳۴ | نویسنده : شقايق شلمچه | نظرات (0)

هفته بسيج را گرامي مي داريم

بسم الله الر حمن الر حيم

السلام عليك يا ابا عبد اللله الحسين ع

 اينجا شلمچه است به گو شم تقديم مي دارد

هفته بسيج را گرامي مي داريم

 

با سلام وهزاران شكر و سپاس اي خداي يكتا اي تنها ترين مهربان تنها ترا مي پرستم كه پرستش مخصوص ذات مقدس تو اس وبس

خداوندا ترا در ماه صفر وايام اربعين حسيني ومي خوانمت قسمت مي دهم به حرمت خودت به حرمت ماه صفر واشكهاي حضرت زينب س به حرمت حرمتداران درگاهت به حرمت كاروان قافله سالار كربلا به حرمت اقا سيد الشهدا ع و عزيزانش وحرمتدارانش به حرمت تمام انهاي كه دلشان وصل شده به دل حضرت زينب به حرمت ان مولاي كه شال عزا اربعين بر گردن نامش مهدي صاحب الزمان در سو گ وماتم عزاي هفتاد دو تن شهيدان كربلا به حرمت دلهاي بيقرار كربلا به حرمت لب تشنه گان عزيزان مولا حسين به حرمت تمام شهيدان از صدر اسلام تا كنون خداوندا فرج مولايمان را رسان بقيه غيبت ان حضرت را به اربعين حسيني ببخش تمام بيماران را از بركت مولا حسين به حرمت اقا اربابمان  حسين شفا لطف فرما حاجات قلبي خوب بند گانيت را حاجت روا گردان چنان كن سر انجام كار تو خشنود و ماها بند گانهايت رستگار امين

سلام مولاي عزيزم كجاي هر كجاي و هر كجا مشرف شدي التماس دعا التماس دعا

  اقا   بيا  تا زندگي معنا بگيرد        شايد دعاي مادرت زهرا بگيرد

 اقا بيا تا ظهور چشمايت     اين چشمهاي ما كمي تقوي بگيرد

 اقا بيا تا كشتي بشكسته ما      ارام راه ساحل دريا بگيرد

 اقا بيا تا كه دو چشم انتظار م      شبهاي جمعه تا سحر احيا بگيرد

  پاين بيا خورشيد پشت ابر غيبت     تا قبل از انكه كار ما بالا بگيرد

 يا حسين جانم عزيزم  ان روز در كربلا و بلازد خيمه جانان     امروز در دلهاي ما زد خيمه جانان

ان روز او پرسيد نام كربلارا  امروز ما نوشتيم جام كربلا را    

ان رور او فرمود اينجا خانه ماست      امروز او عشق دل ديوانه ماست

 ان روز قلب مهربانش را شكستند     امروز اورا عاشقانه مي پرستند

  ان روز فجر عشق را بي تاب كردند      امروز دل ها ياد از ان ارباب كردند

  ان روز قلب دختري در دانه لرزيد      امروز  ز شوقش از غم جانان لرزيد

 ان روز اشك بود و هجر زينب      امروز مردان خدا از نسل زينب

  ان روز زينب بود مفتو ن ابالفضل         امروز قلب ماست مجنون ابالفضل

 ان روز باغ ميوه شمشير و خنجر      امروز راه حسين دل ها زنده  ياد پيامبر

 ان روز بر اشك يتيمان خصم خنديد       امروز خو ن شهيدان لاله رويد

 ان روز زينب گفت واي از بي حسيني     امروز هم ياد حسينيم و ماويم شهيدان خميني

ان روز زينب در اه و افغان بهر حسينش   امروز زياد زينب و هم حسينيش همه نالان دل غمينيم

ان روز زينب بود و جمعي از اسيران وعزيزانش    امروز صد ها هزاران قافله كربلا بدنبال كاروانش

ان روز زينب يكه و تنها در محمل بود    امروز جان مولا صد ها هزاران زيادش قافله كاروانش

يا حضرت زينب س جانم به فدايت عمه جانم نظر بنما چه قافله بسيار عزيزاني رهسپار دنبال كاروانت دگر  تنها نيستي اگر در ان زمان نبوديم ترا و عزيزانت را ياري نمايم اما نظاره گر باش چقدر حرمتدار اربعينيم همگي جهان السلام سو گوارانيم

به به چه حال وهواي دارد كربلا و شلمچه

مولا جانم يا مهدي كجاي بيا جان مولا جلو دار قافله سالار شهيدان باش عجب حال وهواي شور و نواي دارد مهران و چزابه و شلمچه عجبحال هواي دارد شلمچه و  عزيزاني دارد شلمچه در بهار ازادي جاي شهدا خاليست ممد نبودي در ان لحظه ازادي خرمشهر و كنون كجاي بنگري حال وهواي شلمچه بيا  بسيجيان دلاور مردان كربلا كه بود فرمانده انها مولا حسين و مولا ابالفضل بياد دلاور مردان دلاور هشت سال دفاع مقدس بياد رزمهاي بي امانشان بياد تمام سنگر سازان بي سنگر بياد تمام سنگر نشينان دلاور شلمچه عزيزم داند حال بسيجيان دلاور و حال وهواي شهيدان را  شلمچه عزيزم شاد شدي ديدي چقدر ارزش برايتقايل  هستيم جا دارد هزتاران تشكر و خير مقدم و سپاسگذاري از همه عزيزاني كه قدم در خاك پاكت شلمچه  گذاشتند ثابت نمودند دوستت دارند وهوايت را داشته وخواهند داشت

با هزاران تشكرات فراوان از ريس پليس محترم كشور و پليسهاي محترم كه امنيت كشور و شلمچه را دارند  و بررسي و دستورات لازم رفرمو دند  و قوت قلبي براي شلمچه و عزيزانش شدند و هيا ت همران ان و وزير محترم اطلاعات و هيات همراه ان باز ديد و دستورات لازم را فرمودند و برسي نمودند و اقاي اوحدي محترم و هيات همراهش  كه بر سي و دستورات لازم را فرمودند و وزير محترم بهداشت  هيات همراهش كه بر سي و دستورات لازم را فرمودند  و همچنين با تشكرات فراوان از صدا و سيماي جمهوري اسلامي و همكاري خوبشان وهمچنين راهنماي و رانندگي و مسول و مسولان محترمشان كه لحظه به لحظه امنيت وپاسداري جاده ها را بر عهده دارند  و تمام نيروهاي مردمي و تمام نيروهاي كشوري و امنيتي و لشكري و انتظامي و نظامي و بسيجيان دلاور و كه هميشه در صحنه اند از هشت سال دفاع مقدس تا كنون و همه خدمتگذاران و شهر وندان محترم كه همراهي و حرمتداري شلمچه و ديدار شلمچه وخدمت رساني به زايران كربلا و با خير مقدم تمام زايران دلاور و با هزاران تشكرات فراواناز كادر هاي پزشك بهداشت و هلال احمر و كمك رساني و تمامي انهاي كه خدمت گذار خدا و مولا حسينند و كشور و خدمت    زا يران

. وشهر و روستاهاي كشور

شلمچه جانم عزيزم از شلمچه تا علي بن بن مهزيار سلام از شلمچه تا كربلا شاه نجف صلوات سلام التماس دعاهاي مخصوص براي فرج مولا و براي همه عزيزانم التماس دعا بگويد يا حسين جانم اگر چه در زمان شما نبوديم هم اكنون در زمان كنوني پا در ركابيم اماده سلاميم بوسه باران از خاك شلمچه و خاك جا جاهاي عازم سفر تا كربلا سلام عزيزان دلتان را شستشو با اشك چشمانمتان بگويم يا حسين جانم حسين هر كجا نشسته اي هر كجائيد با من بگويد يا حسين فرج مولا ارامش تمام دنيا شفاي تمام بيماران بر اورده شدن تمام حاجت قلبي تمام دوستدران خدا ومولا حسين

در همه حال و همه جا پليس خودتان باشيد بسيجيان گل گرامي در همه حال پليس خودتان باشيد زاوران بزرگواران گلم در همه جا وهمه حال پليس خودتان باشيد دل به خدا بسته توكل بر خدا شكر وتوبه خدا

السلام عليك يا رسول الله جانم مددي مددي التماس دعا التماس دعا

عزيزاني كه تا كنون ويزا نگرفته ايد ويزا بگيرد فكر نكنيد در ساعات و روز هاي اخر مي توانيد بدون ويزا رويد حتما با ويزا رويد بدون ويزا نرويد

وسايل امنيه با خود ببريد مانند پتوي لباسي و غيره

السلام عليكم يا ابا عبد الله مولا ارباب بي غسل كفندر شور وماتميم همگي در اربعينت همراه دل خواهرت حضرت زينب دل غمينيم هم ز داغ شما ارباب هم ز داغ حضرت امير المونينيم وعزيزانش و جمله شهيدان و شهيدان منا

السلام عليكم يا ابا عبدالله اقا ابالفضل مي فرمايند اربابم اقايم مولايم جانم وقتي كه تولد شدم ارباب چشمانمم را در چشمان توئ وا نمودم عزيزم از بچگي پا به پاي تو عزيزانت وفا دار بودم برايت از خود عزيزان گذشتم شد جدا دو دستم اما هنوز اميد داشتم اب بياورم بهر عزيزانمت هم اكنون كه دارم جان مي دهم اربابم خون صورتم را با دستان قشنگت پاك نما اربابم تا دوباره براي لحظه اخر ببينم چشمانت را مظلومم حسين شهيدم حسين اربابم حسين سرورم حسين عزيزم حسين ارباب بي غسل كفنم حسين كاش اعجل فر صتم مي داد تا اخرين لحظه با تو بودم خدا حافظ منم رفتم بسوي جد بزگوارم وباب مهربانم رفتم مولا حسين جواب مي دهد كمر شكست از برايت جان برادر چشمانت را باز نما تا منم دوباره بياد كودكي وقت تولدت دوباره ببينم چشمانت را برادر با وفايم ابالفضل جان برادر تا تو بودي خيمه ها در امن امان بود بعد تو ستوت خيمه هايم مي شكند جان برادر نرو نرو ابالفضلم من بدون تو چه سازم تو كه عزيز دلم پهلو ن پهلونا بودي چه شد كه بر اسب برزمين خوردي  جانم مظلوم عزيزم سقاي مهربانم ابالفضل التماس دعا جانم براي تمام دوستدارانهايمان ابالفضل رشيدم

دعا تمام پيامبران و امامان ع شهيدان و پدران مادران وامواتهاي هر كه كه عزيزي و عزيزاني از دست داده است وهمچنين ياد شهيدان و شهيدان وعزيزان منا و اقاي دكتر ركن ابادي و رزمهاي بي امانشان ياد همه انها ياد قاريان و گروه سرود شهيدان منا شادي روح بلند اقا رسول الله وخاندان پاكش و تمام پيامبران وامامان ع امام شهيدانوهمسرودوفرزندش و شهيدان و امواتهاي همه ومن حقير هزاران گل ختم قران از زاوران گرامي خواهش دارم در توان وامكان در بين را رفتن وبرگشتن روزي يك جز قران تلاوت نمايد بياد نام برد گانها دويست مليون ذكر صلوات و ختم قران توسط شماها ونذر گل نرجس و فرجش و سلامتي نايب بزرگوارش و ريس جمهور كشورش ايران عزيزو سلامتي تمام خدمت گذاران شلمچه و تمام خدمتگاران وتمام دوستدران خداي بزگ هزاران گل صلوات

جانم شلمچه جانم علي بن مهزيار التماس دعا جانم سيد عباس جانم سيد ياسين جانم تمام امامان ع دو امام زادگانها جانم فداي حرمتدارام كربلا و حرمتداران ماه صفر نمازتان يادتان نرود اگر نماز به در گاه خدا قبول نشود بقيه عبادات هم رد خواهد شد التماس دعا التماس دعا پيش ا پيش اربعين را بر همگان وعزيزان تسليت

با هزاران تشكرو قدر داني  از نايب مهدي عزيز و ريس جمهور محترم و تمام نيروهاي نظامي و انتظامي و بسيجيان در هفته بسيج سلامت و موفق باشيد

تا سلامي و كلامي ديگر همه شماها را به خداي بزرگ مي سپارم

تا سلامي و كلامي ديگر خدا يارتان باشد

اللهم صل علي محمد وال محمد

اللهم كل فر جهم


موضوعات مرتبط: يادمان شهداي شلمچه

برچسب‌ها: هفته بسيج را گرامي مي داريم،


ادامه مطلب
تاريخ : ۷ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۱۳:۵۴ | نویسنده : شقايق شلمچه | نظرات (0)

ايام شهادت حضرت فاطمه الزهرا تسليت

بسم الله الر حمن الر حيم

بنام خداو.ند بخشنده مهربان

 ايام شهادت حضرت فاطمه الزهراس را به پيشگاه اقا امام زمان عج و تمام چشم انتظاران ان حضرت عرض ادب تسليت مي گويم

 

السلام عليك يا حضرت فاطمه الزهراس اينجا شلمچه است به گوشم تقديم مي دارد

با سلام وهزاران سلام و شكراي خداي يكتا اي بنده نواز تنها ترا مي پرستم كه پرستش مخصوص ذات مقدس تو است وبس

 خداوندا ترا در عصر روز مي خوانمت  قسمت مي دهم به خودت و جاه و جلالت به بزرگواريت به حرمت تمامي پيامبرانت به حرمت امامان ع و وپنج تن ال عبا چهارده معصوم به حرمت حرمتداران درگاهت به حرمت ان مولاي كه در غيبت بسر مي برد و چشم انتظار تو است كه فرما ن دهي از غيبت طولاني راحت شود بيايد اشكارا در جمع جمله ياران و چشم انتظارانش يارب به حرمت دعاهايش به حرمت ترسش از تو به حرمت حرمتداري تو به حرمت مادرش به حرمت ايام فاطميه و شهادت ان سرور بانوان ان بانوي كه شهيده ومادر شهيدان و همسر شهيد است حضرت فاطمه الزهراس به حرمت چشم انتظاران مهدي عج به حرمت نايب مهدي عج به حرمت قران ونماز و شهيدان فرج مولايمان را رسان بقيه غيبت ان حضرت را به مادرش ببخش تمام بيماران شفا لطف فرما حاجات قلبي تمام انهاي كه يارب تنها اميدشان توي حاجت روا گردان يارب يارب عصر جمعه دوباره دلتنگي مهدي جانم عصر جمعه ياد تو ياد شهيدان عصر جمعه راز ونياز و دعا وخلوت با تو يارب بده جوابم بيايد مهدي عزيزمان در دوراني كه ماهايم بيايد خداوندا چنان كن سر انجام كار تو خشنود باشي ماها بند گانهاي شكر گذارانت رستگار امين

سلام مهدي جانم فدايت كجاي مولاي عزيزم به به چه ايام خوبي ايام فاطميه وبوي عطر امامت بوي خوش مادر حسنين و زينبين بوي خوش ياد شهيدان به به امروز اسمان را غم گرفته از حجر غيبت تو مولا جانم ماتم گرفته امروز اسمان را غم گرفته داغ شهيدان و سالگرد شهيدان وبوي عطر امدن شهيدان از سفر ماتم گرفته امروز هفتمين روز  در گذشت عالمي مهربان با تقوي مردي از مردان نام اور تاريخ يار حضرت امام خميني ره و نماينده ان حضرت و نماينده نايب مهدي در استان قدس رضوي حاج اقا ايت الله طبرسي  و ديگر شهيدان از سفر بر گشته گان دلاور و شهيداني كه امروز سالگردشان است را به پيشگاهت يا مهدي جانم و  عرض ادب تسليت و همچنين تسليت خدمت نايب بزرگوارت و خدمت ريس جمهور كشورت و خدمت فرزندان محترم و بيت محترمشان و خدمت تمام دوستدارنشان و ارادتمندانشان عرض تسليت مي گوسيم شريك غمهايشانيم و از خداوند طول عمر و سلامتي باز ماند گان انها و همچنين رحمت و مغفرت جهت رفته گانها

نخل سبز قامت رسا بوي غم گرفته كو چه كو چه هاي شهر ها را ماتم گرفته

 تمام گلهاي خشبوي دنيا را بر تك تك گلبر گهايشان نويسم سلام بر مادرمان يا فاطمه الزهرا س و خوشبو نمايم با عطر صلوات بر بال پروانه هايم نويسم سلام بر شهيدان سلام بر مادر عزيزمان حضرت فاطمه الزهراس

 بوي عطر گلهاي نبوت عطر اگين شده با بوي عطر فاطميه وايام فاطميه عطر گل مردي از مرداني وفا دار وال علم قران وادب يار مهربان نايب مهدي دوستدار خداي مهربان خدمت گذار صديق بارگاه و شهر و ديار و زائران  استان قدس رضوي اقا امام رضاي غريب اقاي طبرسي كه عمري را سپري در راه خدمت به خدا و مردم واهلبيت يادش گرامي باد با جمله شهيدان بزرگواران هزاران ياد وگرامي داشت ان و تمام شهيدان و شهيدان لشكر ده اقا سيد الشهدا و تمام شهيدان ديگر

و هزاران ياد گرامي داشت شهيدان ان ستار گان سيستان و بلو چستان ان شهيدان انتظامي جان بر كف هزاران سلام و درودشان باد هزاران ختم قران نثار روح بلند همه انها كه خفته اند در خاك گرم و سرد ايران

 

نخلهاي سبز شلمچه ياد اور نخلستان مولا حضرت علي ع جانم درودتان باد به به بوي عطر شهادت مادر مان حضرت فاطمه الزهرا س ان در دانه نبي ان بزرگوار ياد گار اقا رسول الله زانوي غم گرفته ايم همگي سو گواريم يا اقا رسول الله يا جدا عزيزم عرض تسليت خدمتتان

كم كم بوي عيد مي ايد اما در بهار ازادي جاي شهيدان عزيز خاليست

جانم يا حضرت فاطمه الزهرا س اي مادر با وفا اي همسر مولا حضرت علي ع هزاران سلام ودوردت باد اي با تقوي اترين اي خوبترين اي با اخلاق نيكو ترين اي با خدا ترين اي خدا دوست مهربان فداي تو مادر جانم كه هميشه ورد زبانت بود عزيزانم حسنينم زينبينم هميشه در همه حال خدا دوست باشيد جانم فداي نامت وتمام دوران كوتاه زندگي ات فداي حجاب زيبايت فداي امر به معروفت ونهي از منكرت فداي تربيتهاي خوبت فداي دست با كرامتت فداي دعاهايت مادر جانم عزيزم التماس دعا براي فرج مولايمان و سلامتي ان حضرت وتمام دوستداران خداي مهربان فداي دعاهايت بر حق بند گانهاي خدا جانم دلم گلدسته مي نمايم دلم روانه حرمت از شهر شهيدان تا شلمچه تا بقيع سلام سلام من نه تنها خدمت تو سرورم بلكه خدمت تمام خاندان پاك پدرت و تمام دوستدارانتان وهمه شهيدان بزرگوار و گذشته گانهاي همه ومن حقير مادر مظلومه ام سلام عليكم سلام از زمين تا اسمان سلام همره تمام دوستدارانت سلام

يا مهدي جانم فدايت بيا تا با هم امروز روضه بخوانيم ناله وافغان نمايم چرا كه امروز روز بزرگي و محترمي است تمام فرشته گانهاي اسمان امده اند بر زمين بخوانيم همرشان روضه اما جان مولا تو بفرما گلم گوش نمايد يبخوانيد روضه مولايمان مهدي را

 السلام عليكم يا جدا يا رسول الله ارباب مهربانم اي اخرين پيامبر خدا سلام عليكم بد طوري امروز دل روانه كوي دلبر گرفته بهانه شماها و ديگر شهيدان وچشم انتظارانم را دلم را غم گرفته

سلام اي اخرين پيامبر خدا جانم از كجا و كدامين گلهاي امامت ونبوت و ولايت بگويم از كدامين بگويم يكي از يكي بهترند همه گلند سروران منند

 جانم اول از مادرم مي گويم مادر مادر غمها زياد است اما جانم غم شهادت تو عزيزم در دناكترين است بياد تو تمام مادراني كه تا اخرين نفسشان چشم انتظارانم بودند درانجا كه مي شنيدم صدا مي زدند يا حضرت امير المومنين اقاي كل عالم برس فريادمان مهديمان بيايد يا جدا هزاران افسوس كه فراهم نشد بيايم اشكارا دركنار جمله چشم انتظارانم مادر جانم يا زهرا اي شهيده مظلوم فداي ان يارب ياربهايت فداي تلاوت قران ونماز وداعاهايت فداي طلب رزق وروزي وسلامتي براي بند گانهاي خدا مادر جانم فداي حجاب قشنگ و زيبايت كه نشانه سنگر تو سنگر تمام زنان عالم است مادر جانم نمي دانم از كدامين خصلتهاي خوبت بگويم همي گويم اي با تقوا ترين زن اي الگو واسوه تمام زنان عالم خوشا به حال زناني و دختراني كه درس خدا شناسي و زندگي را از تو مكتب خانه تو خاندانت بگيرند مادر جانم التماس دعا جهان در انتظارم پس كي مي ايم مادر مادر يا زهرا بياد رمزهاي جبهه ها يا فاطمه الزهرا س مادر مددي مددي عزيز دلم كمكم نما و كمك تمام دوستدارانم نمي دانم از شهادت تو بگويم يا برادر عزيز وگرامي ام ايت الله طبرسي كه عمري گفت مهدي بيا تا اخرين لحظه عمرش كار و تلاش و چشم انتظاري وخدمت به خدا و چشم انتظارانم هزاران تشكر و قدر داني از همه اهل مشهد دارم نمي دانم از كدامين گلها بگويم گلهاي شهيدان والا مقام دلم را روانه مشهد  و سپس شهر تهران و سيستان و بلو چستان هزاران ياد شهيدان انتظامي و نظامي و تمام شهيدان جديد و از صدر اسلام تا كنون بياد تمام پدران مهربان و همه عزيزان همه كه دستشان از دنيا كوتاست بياد يار مهربانم روح الله و دو فرزندش بياد شهيدان شلمچه و شهيدان استان شلمچه همجوارهايش بياد همه شهيدان بياد شهيدان شهر شهيدان جا جا هاي ايران  و جهان اسلام

 يا حسين ارباب بي غسل و كفنم التماس دعا ايام خوبي شهادت مادر بزرگوار يا حسين قسمت مي دهم به ان لحظه اي كه جانم عزيز دلم را سقاي مهربان را بر زانو سرش را گرفتي و با ان دستمالي كه در دست داشتي اشكهاي خاكي اش را پاك نمودي فرمود بردارم حسين جانم تا زنده هستم مرا به خيمه مبر چرا كه وعده اب به عزيزانت داده ام التماس دعا ارباب خوبم مددي مددي شلمچه عزيزم بگوشمي دلم گرفته همانند دلتان به گوشمي دعا نمايد تا زودتر فرجم رسد دوست دارم با ياران وچشم انتظارانم در انجا اشكارا حضور يابم دوستتان دارم التماس دعا جان علي بن مهزيار و جان سيد عباس و سيد ياسين وجمله شهيدان التماس دعا

شال سبزم را اين روزها بر نخلستان مي بندم شال سياه بياد مادرم حضرت زهرا بر گردنم از خاك شلمچه تا مشهد كنار تربت رضاي غريبم مي گويم سلام عليكم از شهر شهيدان تا بقيع مي گويم سلام از شاه نجف تا سيستان و بلو چستان مي گويم سلام از كنار تربت روح الله تا جا جاهاي ايران كه بوي عطر صلوات بهر فرجم و بهر شادي روح مادرم حضرت زهرا س مي گويم سلام

مظلومم حسين عطشان وغريبم حسين جانم حسين و جانم ابو فاضل جانم شهيدان

جانم حضرت رقيه بيا در دانه مولا حسينم با هم بگويم ياد بابا ياد بابا ها ياد تمام شهيدان گلگون كفن ياد تمام مداحاني كه چشمانشان باراني مي شد مرا مي ديدند و چيزي نمي گفتند ياد تمام خوبان و مجلس نشينان ياد ايت الله طبرسي ياد اقاي سلحشور مهربان ياد تمام عزيزان ديگر كه بودند چشم انتظارانم و رفتند و امدن اشكار مرا نديدند منم التماس دعا دارم عزيزانم چشم انتظارانم ارامش صلح و صفا و مهرباني اتحاد وحدت وخوبيها نيكو كاري اخلاق خوب خدا ترسي سياست خوب خدا شناسي رحم خدا جانم مادرم واي واي مادرم تمام گلواژه هاي شهرم فاطمه است       تمام زندگي ام در انحصار فاطمه است مادرم عزيزم دلم مادر حسنينت هر كه دوستتش دارد بگويد يا حسين به حرمت مادرت دوري از تمام گناهان دوري از تمام بديها بگيد عزيزانم بگيد توبه استغفر الله بگويد خداوندا اگر تا كنون نا فرماني ات را نموده ايم امروز مهديت را واسطه قبولي توبه واسطه دعاها بگويد عزيزانم خدا بخشنده ومهربان زود از بنده اش راضي مي شود بگويد اگر در نماز سستي بي حالي به تاخير انداختن بگويد توبه بگويد اگر بند گان خدا را به هر طريقي اذيت وازار نموده ايد بگويد توبه دوري نمايد از تمام گناهان چرا كه خدا دانا بينا توانا تمام كارهارا مي داند مي بيند حتي كارهاي كوچك را جانم فداي تمام چشم انتظارانم اگر كه توبه وشكر نمايند دست بر دارند از گناه جانم فداي انهاي كه كاملا همه دستورات خدا را انجام مي دهند التماس دعا دعايتان مي نمايم اما دوري نمايد از گناهان تا سلامي ديگر خدا يار ونگهدارتان باشد والسلام عليكم ورحمه الله و بر كاه

بسيار ممنونم مولا جانم ببخشم نمي دانستم اينقدر درد دل داري جانم فدايت ببخش كه زحمتت دادم انشا الله همه چشم انتظارانت خواهند حرفهاي زيبايت را گوش نمايند حتما

نثار روح بلند خاتم انبيا وتمام پيامبران وامامان ع حضرت فاطمه الزهراس و تمام انهايي كه دستشان از دنيا كوتاست و همه امامان ع وشهيدانها و روح الله و همسر و دو فرزندش و ايت الله طبرسي و همه عالمان علماي كه دستشان از دنيا كوتاست  وگذشته گانهاي همه ومن حقير هزاران ختم قران و صلوات

براي سلامتي وفرج  مولا و سلامتي  نايب بزرگوارش و ريس جمهور كشورش وتمام خدمتگذاران  گرامي وتمام چشم انتظارانش هزاران صلوات

در همه جا پليس خودتان باشيد عزيزان گلم

اللهم صل علي محمد وال محمد

اللهم كل فر جهم

 

 

 


موضوعات مرتبط: زندگينامه 14 معصوم

برچسب‌ها: ايام شهادت حضرت فاطمه الزهرا تسليت،


ادامه مطلب
تاريخ : ۲۲ اسفند ۱۳۹۴ | ۰۱:۱۳:۳۸ | نویسنده : شقايق شلمچه | نظرات (0)
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ]
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
<< مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.